Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 252 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
15/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu 28.08.1987
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
176/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži 11.02.1964
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 23.03.1976
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
130/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
123/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
108/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
145/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) 25.02.1989
65/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války 21.10.1950
47/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotné Úmluvě o omamných látkách 27.05.1965
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
126/1992 Sb. Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži 01.07.1992
181/1999 Sb. Evropská charta místní samosprávy 01.09.1999
20/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
287/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky 25.09.1998
52/1956 Sb. Úmluva o výsadách a imunitách OSN 07.09.1955
74/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
133/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie 19.04.2001
102/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla 23.05.1984
133/1980 Sb. Bernská úmluva 11.04.1980
40/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles 10.10.1967
164/1947 Sb. Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy 26.09.1945
95/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace 04.01.1969
97/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou 05.07.1989
62/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o psychotropních látkách 11.01.1989
132/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
21/1968 Sb. Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací 29.12.1966
159/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb. 01.01.1997
123/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany 25.09.1980
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 25.08.1981
163/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN) 26.07.1999
27/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu 25.10.1967
33/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině 02.11.1958
387/2009 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem 10.11.2009
192/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací 14.08.1964
572/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin 28.05.1992
90/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958 04.01.1962
72/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o státním občanství vdaných žen 04.07.1962
196/1947 Sb. Úmluva, jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu 04.10.1946
369/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o Evropské chartě místní samosprávy, přijaté ve Štrasburku dne 15. října 1985 30.12.1999
16/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o tranzitním obchodu vnitrozemských států
92/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o volném moři 30.09.1962
46/1955 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o politických právech žen 05.07.1955
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
16/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 09.09.1973
14/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem 29.12.1970
 
...