Objednat předplatné
256 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
15/1988 Sb. Vídeňská úmluva o smluvním právu 27.01.1980
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
74/1959 Sb. Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
74/2019 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie 01.02.2020
90/1962 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 04.01.1962
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
130/1976 Sb. Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
181/1999 Sb. Evropská charta místní samosprávy 01.09.1999
27/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 03.01.1976
176/1964 Sb. Evropská úmluva o obchodní arbitráži 11.02.1964
108/1976 Sb. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě 05.01.1976
107/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 248 - změna usnesení č. 214 vyhlášeného pod číslem 84/2020 Sb. k prodloužení platnosti Schengenských víz
145/1988 Sb. Úmluva o závodních zdravotních službách 25.02.1989
65/1954 Sb. Ženevské úmluvy na ochranu obětí války 21.10.1950
20/1989 Sb. Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
131/1976 Sb. Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
123/1980 Sb. Úmluva o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany 25.09.1980
159/1997 Sb. Změny a doplňky Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 01.01.1997
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
132/1976 Sb. Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
124/1968 Sb. Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství 09.12.1964
176/1960 Sb. Dohoda o o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel 11.07.1960
40/1968 Sb. Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles 10.10.1967
62/1989 Sb. Úmluva o psychotropních látkách 11.01.1989
47/1965 Sb. Jednotná Úmluva o omamných látkách 13.12.1964
175/1960 Sb. Evropská úmluva o silničních značkách 10.08.1960
118/1996 Sb. Evropská úmluva o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech 01.11.1985
76/1962 Sb. Smlouva o Antarktidě 14.06.1962
225/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů 01.08.2013
470/1990 Sb. Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat a Úmluva o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství 21.01.1965
126/1992 Sb. Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži 01.07.1992
396/1990 Sb. Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam a Protokolu o její změně 01.10.1986
609/1992 Sb. Evropská úmluva o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace 27.11.1961
27/1968 Sb. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu 25.10.1967
287/1998 Sb. Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky 14.08.1970
506/1990 Sb. Úmluva o nucené nebo povinné práci 30.10.1958
489/1990 Sb. Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat 21.01.1965
133/1980 Sb. Berlínská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl 11.04.1980
465/1990 Sb. Úmluva o diskriminaci a Úmluva o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením 21.01.1965
143/1988 Sb. Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 26.06.1987
179/1996 Sb. Přístup k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím 01.01.1988
491/1990 Sb. Úmluva o placeném studijním volnu 24.05.1977
2/1960 Sb. Všeobecná úmluva o autorském právu 06.01.1960
460/1990 Sb. Úmluva o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu 12.06.1951