Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 252 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
145/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) 25.02.1989
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 23.03.1976
123/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
108/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
164/1947 Sb. Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy 26.09.1945
65/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války 21.10.1950
130/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
20/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
176/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži 11.02.1964
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
62/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o psychotropních látkách 11.01.1989
47/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotné Úmluvě o omamných látkách 27.05.1965
132/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
133/1980 Sb. Bernská úmluva 11.04.1980
131/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
572/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin 28.05.1992
102/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla 23.05.1984
16/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o tranzitním obchodu vnitrozemských států
176/1960 Sb. Dohoda o přijetí technických pravidel pro kolová vozidla 11.07.1960
74/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
143/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 06.08.1988
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
52/1956 Sb. Úmluva o výsadách a imunitách OSN 07.09.1955
287/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky 25.09.1998
192/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací 14.08.1964
42/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 30.04.1950
159/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb. 01.01.1997
46/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 19.05.1950
126/1992 Sb. Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži 01.07.1992
84/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě proti apartheidu ve sportu 03.04.1988
95/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace 04.01.1969
16/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 09.09.1973
2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu 06.01.1960
26/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem 08.05.1957
46/1955 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o politických právech žen 05.07.1955
36/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě proti braní rukojmí 26.02.1988
35/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí 05.10.1987
40/1987 Sb. Úmluva o zvláštních misích 21.06.1985
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 25.08.1981
123/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany 25.09.1980
131/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců 20.02.1977
14/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem 29.12.1970
124/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství
72/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o civilním řízení 11.08.1966
50/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 25.05.1950
 
...