Objednat předplatné
253 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
15/1988 Sb. Vídeňská úmluva o smluvním právu 27.01.1980
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
74/2019 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie 05.07.2201
130/1976 Sb. Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 03.01.1976
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
90/1962 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 04.01.1962
176/1964 Sb. Evropská úmluva o obchodní arbitráži 11.02.1964
65/1954 Sb. Ženevské úmluvy na ochranu obětí války 21.10.1950
74/1959 Sb. Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
123/1988 Sb. Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
145/1988 Sb. Úmluva o závodních zdravotních službách 25.02.1989
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
118/1996 Sb. Evropská úmluva o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech 01.11.1985
108/1976 Sb. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě 05.01.1976
500/1992 Sb. Přístup k Dohodě o o Mezinárodním měnovém fondu, o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, o Mezinárodní finanční korporaci, o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky 20.09.1990
20/1989 Sb. Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
126/1992 Sb. Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži 01.07.1992
64/1975 Sb. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 29.12.1970
102/1984 Sb. Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla 04.12.1969
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 20.05.1978
133/1980 Sb. Berlínská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl 11.04.1980
2/1960 Sb. Všeobecná úmluva o autorském právu 06.01.1960
572/1992 Sb. Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin 01.07.1975
96/1974 Sb. Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 14.10.1971
40/1968 Sb. Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles 10.10.1967
27/1968 Sb. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu 25.10.1967
33/1959 Sb. Úmluva o vymáhání výživného v cizině 02.11.1958
124/1968 Sb. Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství 09.12.1964
287/1998 Sb. Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky 14.08.1970
47/1965 Sb. Jednotná Úmluva o omamných látkách 13.12.1964
181/1999 Sb. Evropská charta místní samosprávy 01.09.1999
132/1976 Sb. Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
21/1968 Sb. Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací 29.12.1966
159/1997 Sb. Změny a doplňky Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 01.01.1997
62/1989 Sb. Úmluva o psychotropních látkách 11.01.1989
70/1975 Sb. Úmluva o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní 20.05.1972
387/2009 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem 10.11.2009
15/1980 Sb. Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků 24.04.1972
131/1976 Sb. Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
176/1960 Sb. Dohoda o o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel 11.07.1960
53/1974 Sb. Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti 11.11.1970
133/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie 19.04.2001
16/1969 Sb. Úmluva o tranzitním obchodu vnitrozemských států 09.06.1967
92/1964 Sb. Úmluva o volném moři 30.09.1962
40/1987 Sb. Úmluva o zvláštních misích 21.06.1985