Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 252 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
130/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
15/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu 28.08.1987
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
123/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 23.03.1976
145/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) 25.02.1989
47/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotné Úmluvě o omamných látkách 27.05.1965
108/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
126/1992 Sb. Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži 01.07.1992
66/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě 12.03.1999
2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu 06.01.1960
20/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
64/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 29.12.1970
176/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži 11.02.1964
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
74/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
287/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky 25.09.1998
133/1980 Sb. Bernská úmluva 11.04.1980
53/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti 11.11.1970
65/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války 21.10.1950
102/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla 23.05.1984
132/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
124/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství
72/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o státním občanství vdaných žen 04.07.1962
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 25.08.1981
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
181/1999 Sb. Evropská charta místní samosprávy 01.09.1999
62/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen 18.03.1982
46/1955 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o politických právech žen 05.07.1955
131/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
84/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů 30.01.1975
16/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 09.09.1973
179/1996 Sb. Sdělení o přístupu ČR k Úmluvě o společném tranzitním režimu 01.07.1996
62/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o psychotropních látkách 11.01.1989
96/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 06.05.1972
40/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles 10.10.1967
101/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém 12.08.1964
176/1960 Sb. Dohoda o přijetí technických pravidel pro kolová vozidla 11.07.1960
49/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 01.01.1979
16/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o tranzitním obchodu vnitrozemských států
192/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací 14.08.1964
33/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině 02.11.1958
52/1956 Sb. Úmluva o výsadách a imunitách OSN 07.09.1955
32/1955 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia 19.07.1955
196/1947 Sb. Úmluva, jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu 04.10.1946
221/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o poskytování informací o cizím právu a Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o poskytování informací o cizím právu 25.09.1998
 
...