Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 252 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
15/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu 28.08.1987
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví 04.04.1947
387/2009 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem 10.11.2009
120/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 23.03.1976
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
133/1980 Sb. Bernská úmluva 11.04.1980
123/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží 01.08.1988
108/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 01.05.1985
145/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) 25.02.1989
90/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958 04.01.1962
65/1954 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války 21.10.1950
21/1968 Sb. Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací 29.12.1966
20/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
176/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži 11.02.1964
126/1992 Sb. Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži 01.07.1992
130/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
52/1956 Sb. Úmluva o výsadách a imunitách OSN 07.09.1955
47/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotné Úmluvě o omamných látkách 27.05.1965
572/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin 28.05.1992
2/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu 06.01.1960
181/1999 Sb. Evropská charta místní samosprávy 01.09.1999
287/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky 25.09.1998
131/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
124/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství
64/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 29.12.1970
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 25.08.1981
143/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 06.08.1988
40/1987 Sb. Úmluva o zvláštních misích 21.06.1985
196/1947 Sb. Úmluva, jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu 04.10.1946
123/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany 25.09.1980
192/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací 14.08.1964
74/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
164/1947 Sb. Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy 26.09.1945
132/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
62/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o psychotropních látkách 11.01.1989
40/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles 10.10.1967
39/1956 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska 28.09.1955
133/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie 19.04.2001
118/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech 01.06.1995
72/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů (č. 159) 21.02.1986
96/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 06.05.1972
163/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN) 26.07.1999
102/1984 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla 23.05.1984
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
569/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic 01.10.1992
500/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky
 
...