Objednat předplatné
72 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči 01.01.1988
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 12.05.2000
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 29.04.1994
66/1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 01.07.1988
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
275/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 18.08.2000
129/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie 20.11.1945
149/1961 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění 01.01.1962
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl 11.11.1993
127/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 10.05.2016
148/1949 Sb. Zákon o Národní galerii v Praze 11.06.1949
124/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 12.05.2011
80/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. 25.02.2004
20/1985 Sb. Dohoda o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Seychelské republiky 18.12.1984
483/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. 01.10.2004
96/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach 01.04.1991
135/1979 Sb. Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky 17.09.1979
186/1988 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách umění 01.01.1989
2/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení 27.01.1986
183/1968 Sb. Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl 29.12.1968
76/1968 Sb. Dohoda o filmové spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky 25.03.1968
55/1985 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kapverdské republiky 20.05.1985
74/1964 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky, kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, a vyhlášky, kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti 29.04.1964
131/1974 Sb. Zákon České národní rady o Národní ceně České socialistické republiky 01.01.1975
10/1964 Sb. Zákon Slovenské národní rady o udělování čestných titulů "Zasloužilý člen Slovenského národního divadla" a "Zasloužilý pracovník Slovenského národního divadla" 05.02.1964
56/1963 Sb. Zákon o národních umělcích 18.07.1963
196/1949 Sb. Zákon o soukromém vyučování v oboru umění 10.08.1949
55/1949 Sb. Vyhláška ministerstva informací a osvěty o koordinaci koncertních a artistických produkcí 11.03.1949
96/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 01.07.2013
55/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o umeleckej ašpirantúre 01.07.1981
300/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec 01.08.1991
o1/c36/1990 Sb. Štatút Národnej ceny Slovenskej republiky 29.05.1990
109/1989 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Maledivy 26.03.1989
51/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách umění 01.09.1980
90/1970 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za některé druhy umělecké činnosti vykonávané mimo pracovní poměr 01.10.1970
87/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Státní ceně Slovenské socialistické republiky 28.07.1969
130/1948 Sb. Zákon o národních umělcích 04.06.1948
249/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2007
r1/c49/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 71/1994 Sb. 27.07.1994
44/1982 Sb. Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky 19.12.1981
79/1953 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích 26.09.1953
110/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby 07.11.1945
o1/c22/1994 Sb. Opatření Ministerstva kultury, kterým se určují organizace pověřené vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty 29.04.1994
257/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o přechodném snížení výše pojistného na sociální zabezpečení pro osoby vykonávající uměleckou činnost 01.07.1990
4/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1965 Sb., o určení podniku Art Centrum, československé středisko výtvarných umění k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění 16.01.1984
81/1957 Sb. Zákon o koncertní a jiné hudební činnosti 31.12.1957
113/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o hudební a artistické ústředně na Slovensku 10.05.1949
108/1962 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků 17.11.1962
56/1957 Sb. Zákon o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě 16.11.1957