Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 72 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči 01.01.1988
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 12.05.2000
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 29.04.1994
66/1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 01.07.1988
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
275/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně sbírek muzejní povahy 18.08.2000
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl 11.11.1993
148/1949 Sb. Zákon o Národní galerii v Praze 11.06.1949
80/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. 25.02.2004
129/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie 20.11.1945
149/1961 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění 01.01.1962
127/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 10.05.2016
483/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. 01.10.2004
183/1968 Sb. Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl 29.12.1968
74/1964 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky, kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, a vyhlášky, kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti 29.04.1964
130/1948 Sb. Zákon o národních umělcích 04.06.1948
124/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 12.05.2011
257/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o přechodném snížení výše pojistného na sociální zabezpečení pro osoby vykonávající uměleckou činnost 01.07.1990
191/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej republiky 18.05.1990
55/1949 Sb. Vyhláška ministerstva informací a osvěty o koordinaci koncertních a artistických produkcí 11.03.1949
69/1948 Sb. Zákon o hudební a artistické ústředně 20.05.1948
110/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby 07.11.1945
r1/c49/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 71/1994 Sb. 27.07.1994
477/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o základných umeleckých školách 01.02.1991
2/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení 27.01.1986
4/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1965 Sb., o určení podniku Art Centrum, československé středisko výtvarných umění k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění 16.01.1984
110/1981 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souborů lidových hudebníků 01.01.1982
135/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky 17.09.1979
87/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Státní ceně Slovenské socialistické republiky 28.07.1969
136/1965 Sb. Zákon Slovenské národní rady o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Slovenské filharmonie" a "zasloužilý pracovník Slovenské filharmonie" 16.12.1965
56/1957 Sb. Zákon o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě 16.11.1957
79/1953 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích 26.09.1953
113/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o hudební a artistické ústředně na Slovensku 10.05.1949
96/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 01.07.2013
249/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2007
58/1993 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 342/1991 Sb. 03.02.1993
342/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích z užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. 27.08.1991
282/1990 Sb. Nařízení vlády Československé federativní republiky o změně v organizaci vysokých škol uměleckého směru 09.07.1990
55/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kapverdské republiky o kulturní spolupráci 20.05.1985
20/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Seychelské republiky 18.12.1984
29/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov 01.04.1982
55/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o umeleckej ašpirantúre 01.07.1981
76/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci
103/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 05.07.1964
56/1963 Sb. Zákon o národních umělcích 18.07.1963
108/1962 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků 17.11.1962
68/1959 Sb. Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Národního divadla", "čestný člen Národního divadla v Praze" a "zasloužilý pracovník Národního divadla" 28.11.1959
81/1957 Sb. Zákon o koncertní a jiné hudební činnosti 31.12.1957
196/1949 Sb. Zákon o soukromém vyučování v oboru umění 10.08.1949