Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
47 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 01.01.2005
317/2005 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 01.09.2005
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008
379/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 12.01.2016
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 01.01.2007
412/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 01.09.2006
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
69/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro učitele 01.04.1950
503/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 01.11.1992
383/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.12.2005
197/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2015
329/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. 01.11.2013
139/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců 26.06.1997
198/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2012
60/2006 Sb. Vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků 08.03.2006
161/2018 Sb. Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení 01.09.2018
159/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2010
1/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra 01.03.2006
61/1985 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 01.09.1985
272/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb. 25.11.2014
65/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví členění normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech) 09.02.2005
542/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 01.01.1991
28/1966 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazování volných pracovních míst učitelů vysokých škol 01.05.1966
121/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro laické učitele náboženství 01.04.1950
14/1948 Sb. Vládní nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských 17.02.1948
373/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov 01.09.1992
111/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu při jmenování profesorů a docentů a při obsazování volných míst učitelů vysokých škol 01.09.1980
234/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol, vyhláška č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb., vyhláška č. 189/1991 Sb., o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování, a vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění vyhlášky č. 225/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. 01.09.2003
571/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství 28.12.1990
38/1947 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující 01.02.1946
6/1947 Sb. Zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon 01.07.1946
170/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů 02.09.1946
132/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva 20.11.1945
260/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra 01.09.2013
422/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2010
148/1992 Sb. Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
303/1991 Sb. Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol v působnosti federálního ministerstva národní obrany 31.07.1991
515/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl) 17.12.1990
65/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 01.09.1985
64/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov 01.09.1985
59/1985 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele 01.09.1985
37/1956 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 01.08.1956
30/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů 01.09.1956
22/1947 Sb. Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními 01.07.1946
4/1947 Sb. Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk) 01.07.1946
80/1977 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků 01.01.1978