Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 400 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 26.08.2009
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 01.07.2008
375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 28.11.2017
92/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 01.04.2012
176/2008 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 29.12.2009
48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 01.07.1982
130/2019 Sb. Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem 01.06.2019
341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.08.2002
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
73/2010 Sb. Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních 01.06.2010
137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 01.07.1998
163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 24.04.2002
211/2018 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách vozidel 01.10.2018
302/2001 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel 28.08.2001
11/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 01.01.2003
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
21/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 01.05.2004
54/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 01.04.2015
219/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 19.07.2016
63/2018 Sb. Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky 21.04.2018
194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 01.09.2007
481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 02.01.2013
117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 20.04.2016
358/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení 01.01.2017
206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) 04.09.2015
35/2007 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky 01.03.2007
369/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 15.12.2001
268/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 27.09.2011
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 01.09.1997
590/2002 Sb. Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla 01.01.2003
471/2001 Sb. Vyhláška o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 01.01.2002
392/2003 Sb. Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 01.01.2004
20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 01.02.2012
116/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 20.04.2016
17/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 01.05.2004
86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky 20.07.2011
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
146/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2019
122/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 20.04.2016
323/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 19.10.2017
193/2009 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů 01.07.2009
53/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky 12.03.2010
120/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 20.04.2016
26/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 01.05.2004
202/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 01.01.2000
265/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
9/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku 01.04.2002
217/2017 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva,černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti 01.08.2017
 
...