Objednat předplatné
88 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 14.05.2008
500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 01.01.2007
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 01.10.2016
163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 24.04.2002
77/1965 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 01.08.1965
324/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 01.11.1990
601/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 01.01.2007
348/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007 č. 1/2007 o stavební uzávěře 20.08.2020
251/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 01.12.2018
230/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 01.09.2012
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu 01.01.1959
191/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 01.06.2002
215/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 01.09.2016
363/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 04.10.2005
280/1949 Sb. Zákon o územním plánování a výstavbě obcí 01.06.1950
312/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 01.09.2005
13/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 29.01.2018
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 01.01.1982
296/1948 Sb. Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu 01.01.1949
178/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 01.09.1997
107/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro techniku o dokumentaci staveb 01.01.1967
84/1958 Sb. Zákon o územním plánování 01.01.1959
374/1990 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 01.10.1990
108/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti 01.01.1967
231/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 01.09.2012
83/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů 01.07.1998
59/1951 Sb. Vyhláška ministra stavebního průmyslu o úplném znění zákona o znárodnění ve stavebnictví
107/1946 Sb. Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot 30.05.1946
81/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 01.10.1999
51/1950 Sb. Vládní nařízení o územním plánování obcí 01.06.1950
59/1961 Sb. Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra 01.07.1961
6/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 15.01.1982
33/1950 Sb. Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1950 01.01.1950
458/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 01.01.2013
90/1951 Sb. Nařízení ministra stavebního průmyslu o pozbytí účinnosti §10 zákona o znárodnění ve stavebnictví 28.10.1951
84/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 01.10.1976
104/1973 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací 01.10.1973
50/1971 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi 01.09.1971
58/1951 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví 28.07.1951
462/1990 Sb. Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o pracovní pohotovosti 01.11.1990
120/1947 Sb. Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému 01.01.1947
175/1946 Sb. Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 12.10.1946
455/1990 Sb. Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 29.10.1990
121/1948 Sb. Zákon o znárodnění ve stavebnictví 01.01.1948
81/1947 Sb. Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nářízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 01.06.1947
255/2009 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC 01.10.2009
o1/c99/1990 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 29.12.1990
454/1990 Sb. Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie 01.11.1990
391/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie 28.09.1990