Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 87 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 14.05.2008
500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 01.01.2007
169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 01.10.2016
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 24.04.2002
251/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 01.12.2018
324/1990 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 01.11.1990
601/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 01.01.2007
77/1965 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 01.08.1965
230/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 01.09.2012
312/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 01.09.2005
87/1958 Sb. Zákon o stavebním řádu 01.01.1959
215/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 01.09.2016
191/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 01.06.2002
363/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 04.10.2005
83/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů 01.07.1998
13/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 29.01.2018
178/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 01.09.1997
280/1949 Sb. Zákon o územním plánování a výstavbě obcí 01.06.1950
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 01.01.1982
231/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 01.09.2012
81/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 01.10.1999
374/1990 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 01.10.1990
458/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 01.01.2013
51/1950 Sb. Vládní nařízení o územním plánování obcí 01.06.1950
84/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 01.10.1976
107/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro techniku o dokumentaci staveb 01.01.1967
84/1958 Sb. Zákon o územním plánování 01.01.1959
154/1990 Sb. Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví období s nižší potřebou práce 01.05.1990
107/1946 Sb. Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot 30.05.1946
42/1947 Sb. Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem 03.04.1947
202/1992 Sb. Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
455/1990 Sb. Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 29.10.1990
23/1985 Sb. Zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví 01.07.1985
25/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené některých pracovníků organizací stavební výroby 09.04.1985
104/1973 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací 01.10.1973
50/1971 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi 01.09.1971
28/1953 Sb. Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních podnicích stavebních a montážních a v komunálních podnicích stavebních 01.01.1953
231/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu 31.12.1947
90/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení nařízení obce Lipník č. 1/2003 o vyhlášení stavební uzávěry pro část katastrálního území Lipník 28.02.2005
313/1948 Sb. Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu 30.12.1948
296/1948 Sb. Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu 01.01.1949
121/1948 Sb. Zákon o znárodnění ve stavebnictví 01.01.1948
31/1948 Sb. Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948 01.01.1948
462/1990 Sb. Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o pracovní pohotovosti 01.11.1990
40/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví 01.07.1985
124/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy 01.01.1981
59/1961 Sb. Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra 01.07.1961
255/2009 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC 01.10.2009
o1/c80/1992 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, postavených ze stavebních dílců vyrobených s použitím škváry z elektrárny v Rynholci, na obce a na okresní úřady 13.08.1992