Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
54 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
51/2020 Sb. Zákon o územně správním členění státu 01.01.2021
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
69/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů 12.03.2020
326/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel 12.11.2000
156/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 09.04.2020
103/1991 Sb. Ústavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
193/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel 15.06.2001
418/1990 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze 24.11.1990
235/2012 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou 04.07.2012
410/1992 Sb. Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
80/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) 10.03.1992
481/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
97/1961 Sb. Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o názvech obcí, označování ulic a číslování domů 22.09.1961
226/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů 01.01.1996
74/1997 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic se Slovenskou republikou 11.04.1997
108/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
36/1968 Sb. Vládní nařízení, kterým se vytvářejí okresy Veĺký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ĺubovňa 20.03.1968
62/1958 Sb. Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou 06.11.1958
430/2017 Sb. Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace 01.01.2018
266/1997 Sb. Smlouva o společných státních hranicích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo 01.09.1997
8/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb. 31.12.1992
71/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky 01.07.1969
302/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 553/1991 Sb. 01.07.1992
2/1946 Sb. Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republik 21.01.1946
623/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy 01.01.2005
248/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu 18.06.1990
147/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. 01.07.2015
633/2004 Sb. Ústavní zákon o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo 17.12.2004
349/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů 12.11.2000
377/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 24.11.1990
76/2004 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou 25.02.2004
43/1988 Sb. Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou 19.04.1988
517/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky 19.12.1990
401/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 24.11.1990
30/1974 Sb. Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky 16.04.1974
437/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů 01.01.2001
205/1998 Sb. Smlouva, kterou se mění a doplňuje Smlouva o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 22.05.1998
90/1993 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o1/c129/1992 Sb. Usnesení Federálního shromáždění k ústavnosti procesu zániku České a Slovenské Federativní Republiky a vzniku nástupnických států 28.12.1992
443/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o prohlášení území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci 18.09.1992
o1/c84/1992 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o Deklarácii Slovenskej národnej rady a zvrchovanosti Slovenskej republiky 28.08.1992
295/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe 01.07.1992
o4/c46/1990 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu 13.07.1990
o2/c6/1990 Sb. Oznámení ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o vydání Přehledu změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, ve střediskových obcích a v matričních obvodech s účinností od 1. ledna 1989
28/1989 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá 30.03.1989
169/1988 Sb. Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou 14.11.1988
49/1988 Sb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hranic Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou 20.04.1988
49/1987 Sb. Dohoda o výstavbě silničního obchvatu a o zřízení nového silničního hraničního přechodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky 28.10.1986
42/1986 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja 14.06.1986