Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 51 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
326/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel 12.11.2000
62/1958 Sb. Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou 06.11.1958
418/1990 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze 24.11.1990
430/2017 Sb. Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace 01.01.2018
193/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel 15.06.2001
97/1961 Sb. Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o názvech obcí, označování ulic a číslování domů 22.09.1961
108/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
266/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích 01.09.1997
74/1997 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic se Slovenskou republikou 11.04.1997
226/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů 01.01.1996
o4/c46/1990 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu 13.07.1990
633/2004 Sb. Ústavní zákon o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo 17.12.2004
90/1993 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
401/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 24.11.1990
147/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. 01.07.2015
443/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o prohlášení území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci 18.09.1992
71/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky 01.07.1969
2/1946 Sb. Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republik 21.01.1946
8/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb. 31.12.1992
410/1992 Sb. Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
103/1991 Sb. Ústavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
377/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 24.11.1990
248/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu 18.06.1990
43/1988 Sb. Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou 19.04.1988
66/1974 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou 04.07.1974
437/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů 01.01.2001
349/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů 12.11.2000
517/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky 19.12.1990
o2/c6/1990 Sb. Oznámení ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o vydání Přehledu změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, ve střediskových obcích a v matričních obvodech s účinností od 1. ledna 1989
30/1974 Sb. Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky 16.04.1974
o1/c84/1992 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o Deklarácii Slovenskej národnej rady a zvrchovanosti Slovenskej republiky 28.08.1992
302/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 553/1991 Sb. 01.07.1992
295/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe 01.07.1992
28/1989 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1982 Zb., ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá 30.03.1989
169/1988 Sb. Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou 14.11.1988
42/1986 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja 14.06.1986
235/2012 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou 04.07.2012
76/2004 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou 25.02.2004
o1/c129/1992 Sb. Usnesení Federálního shromáždění k ústavnosti procesu zániku České a Slovenské Federativní Republiky a vzniku nástupnických států 28.12.1992
481/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
80/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) 10.03.1992
49/1988 Sb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hranic Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou 20.04.1988
156/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá 01.01.1983
37/1982 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Německou demokratickou republikou 14.04.1982
36/1968 Sb. Vládní nařízení, kterým se vytvářejí okresy Veĺký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ĺubovňa 20.03.1968
623/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy 01.01.2005
49/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výstavbě silničního obchvatu měst Českého Těšína - Cieszyna a o zřízení nového silničního hraničního přechodu 28.10.1986
41/1974 Sb. Ústavní zákon Slovenské národní rady o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky 07.05.1974