Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1197 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2018
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 23.07.2001
458/2000 Sb. Energetický zákon 01.01.2001
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 01.01.2014
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 01.10.2010
350/2011 Sb. Chemický zákon 01.01.2012
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2007
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 01.01.2015
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
129/2000 Sb. Zákon o krajích 12.11.2000
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách 01.01.1999
505/1990 Sb. Zákon o metrologii 01.02.1991
263/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 01.01.2019
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech 01.07.2010
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
320/2015 Sb. Zákon o hasičském záchranném sboru 01.01.2016
99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 09.04.2019
221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců 01.01.2004
247/2001 Sb. Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 23.07.2001
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 01.01.2003
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky 01.01.2013
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 01.08.2004
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 01.08.1995
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
104/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 05.11.1991
1/2019 Sb. Nařízení vlády o oborech státní služby 01.07.2019
36/2019 Sb. Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 01.03.2019
263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 01.11.2007
302/2014 Sb. Nařízení vlády o katalogu správních činností 01.01.2015
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy 01.06.2000
35/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.03.2019
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 01.07.2008
172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně 22.05.2001
35/2007 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky 01.03.2007
 
...