Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1194 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2018
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 23.07.2001
458/2000 Sb. Energetický zákon 01.01.2001
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 01.01.2014
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
263/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 01.01.2019
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2007
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 01.10.2010
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 01.01.2015
129/2000 Sb. Zákon o krajích 12.11.2000
350/2011 Sb. Chemický zákon 01.01.2012
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách 01.01.1999
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
505/1990 Sb. Zákon o metrologii 01.02.1991
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech 01.07.2010
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 01.08.2004
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
247/2001 Sb. Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 23.07.2001
320/2015 Sb. Zákon o hasičském záchranném sboru 01.01.2016
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 01.01.2003
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky 01.01.2013
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 05.11.1991
332/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. 01.01.2019
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 01.08.1995
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
99/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
35/2007 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky 01.03.2007
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 01.07.2008
106/2015 Sb. Nařízení vlády o oborech státní služby 04.05.2015
172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně 22.05.2001
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy 01.06.2000
302/2014 Sb. Nařízení vlády o katalogu správních činností 01.01.2015
469/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2004
263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 01.11.2007
123/2006 Sb. Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků 01.05.2006
 
...