Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 781 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
163/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2019
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 01.07.2008
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 05.11.1991
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 01.07.2002
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 01.08.1995
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
430/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích 01.01.2002
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli 09.02.1994
107/1999 Sb. Zákon o jednacím řádu Senátu 01.07.1999
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
218/2002 Sb. Služební zákon 01.01.2015
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2017
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek 01.08.2007
35/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.03.2019
300/2017 Sb. Stykový zákon 01.09.2018
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
92/2015 Sb. Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu 20.04.2015
38/2019 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 02.03.2019
47/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání 01.01.2003
388/2017 Sb. Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance 01.01.2018
204/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.08.2000
247/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
151/2010 Sb. Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí 01.07.2010
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
373/2017 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 01.01.2018
273/1996 Sb. Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 01.11.1996
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
158/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů 04.07.2009
352/2017 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
 
...