Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 53 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
40/1993 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 01.01.1993
33/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské 10.08.1945
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání občanství 01.10.1949
39/1969 Sb. Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky 08.05.1969
193/1999 Sb. Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 02.09.1999
47/1958 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím 21.07.1958
165/1968 Sb. Zákon o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství 01.01.1969
235/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, doplněné nótami ze dne 9. listopadu a 28. prosince 1994 19.07.1995
72/1958 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství 11.11.1958
34/1953 Sb. Zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství 07.05.1953
245/1948 Sb. Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti 17.11.1948
72/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o státním občanství vdaných žen 04.07.1962
74/1946 Sb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti 29.04.1946
194/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů 02.09.1999
393/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 22 odst. 3 č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR
6/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 17 č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR 12.01.1996
272/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 11.11.1993
88/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství 29.03.1990
71/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství 05.07.1981
73/1958 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství 11.11.1958
252/1949 Sb. Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti 13.12.1949
76/1948 Sb. Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské 26.04.1948
46/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 27.02.2006
r1/c2/2000 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 326/1999 Sb. 20.01.2000
139/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., a zákona č. 140/1995 Sb. 24.05.1996
92/1990 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb. 30.03.1990
96/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství 20.11.1985
25/1950 Sb. Zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti 01.01.1950
61/1945 Sb. Vládní nařízení o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945 01.09.1945
342/2007 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
471/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
137/1969 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady 27.11.1969
206/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství Slovenské socialistické republiky 01.01.1969
71/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství 20.05.1966
40/1950 Sb. Vyhláška ministra vnitra o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství 01.05.1950
357/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů 29.10.2003
140/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. 27.07.1995
137/1993 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky 12.05.1993
61/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství 04.05.1975
37/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního občanství 31.03.1974
124/1969 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky 10.11.1969
183/1950 Sb. Zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území 28.12.1950
119/1949 Sb. Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení státního občanství osobám německé národnosti 01.06.1949
107/1948 Sb. Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti 29.04.1948
77/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra, jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství 26.04.1948
337/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky 01.01.1994
421/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se zrušuje výnos č. j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky 01.09.1992
92/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 16.09.1981