Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 58 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
189/1999 Sb. Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze 01.11.1999
143/1947 Sb. Zákon o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou 13.08.1947
68/1989 Sb. Zákon o organizaci Československé státní dráhy 01.07.1989
114/1948 Sb. Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků 02.06.1948
161/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2013
102/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank 27.10.1945
141/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2001
120/1948 Sb. Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami 01.01.1948
586/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků 29.12.1990
106/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb. 30.06.1995
560/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) 01.12.2004
303/1993 Sb. Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 01.01.1994
31/1988 Sb. Zásady a postup přestavby organizačních struktur výrobně technické, vědeckovýzkumné a oběhové základny národního hospodářství na státní podniky schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 11. února 1988 č. 40 30.03.1988
22/1980 Sb. Redakční sdělení 21.02.1980
577/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o finančním hospodaření státních podniků 01.01.1991
64/1951 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků 30.07.1951
124/1948 Sb. Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení 01.01.1948
121/1948 Sb. Zákon o znárodnění ve stavebnictví 01.01.1948
452/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování 31.10.2002
28/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství 01.07.1986
185/1948 Sb. Zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče 03.08.1948
125/1948 Sb. Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku 01.01.1948
103/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven 27.10.1945
61/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 08.02.2005
o3/c64/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku 20.09.1990
106/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády ze dne 24. října 1985 č. 100/1985 Sb.)
154/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy 01.01.1976
139/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací 01.01.1972
249/1948 Sb. Zákon o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě 19.11.1948
137/1948 Sb. Zákon o postátnění Československého rozhlasu 01.07.1948
128/1948 Sb. Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky 04.06.1948
165/2013 Sb. Vyhláška o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy 01.07.2013
45/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 21.03.1994
219/1992 Sb. Naridenie vlády Slovenskej republiky o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby 22.05.1992
183/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
94/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování 06.12.1951
58/1951 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví 28.07.1951
133/1950 Sb. Nařízení ministra financí o zrušení předpisů o lihovém monopolu 29.09.1950
82/1950 Sb. Nařízení ministra financí o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel 01.07.1950
311/1948 Sb. Zákon o národních dopravních podnicích 30.12.1948
273/1948 Sb. Zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy 18.12.1948
166/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků 15.07.1948
126/1948 Sb. Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků 03.06.1948
123/1948 Sb. Zákon o znárodnění polygrafických podniků 01.01.1948
122/1948 Sb. Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří 01.01.1948
115/1948 Sb. Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru 01.01.1948
203/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků 01.01.1989
127/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků 01.01.1989
100/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků 01.01.1986
161/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků 01.01.1981