Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 538 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
97/1993 Sb. Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv 15.03.1993
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
457/2016 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 01.01.2017
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách 01.05.2000
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
306/1999 Sb. Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 03.12.1999
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
266/2017 Sb. Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie 02.09.2017
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
12/2002 Sb. Zákon o státní pomoci při obnově území 16.01.2002
276/2017 Sb. Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 01.09.2017
197/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 26.05.2005
560/2006 Sb. Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 01.01.2007
50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 01.04.2015
311/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018 01.01.2018
182/1988 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 01.01.1989
30/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 01.03.2014
333/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
395/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 01.01.2016
74/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 15.04.2015
74/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády 15.03.2017
400/2015 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 01.01.2016
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
185/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády 01.08.2015
192/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 12.07.2012
261/2001 Sb. Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech1939 až 1945 26.07.2001
135/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi 22.07.2014
164/2017 Sb. Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2017
452/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.03.2017
48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 01.03.2017
345/2014 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 01.01.2015
357/2005 Sb. Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů 19.09.2005
237/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků 24.08.2011
30/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony 01.03.2011
65/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu 01.03.2016
218/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu 01.11.2014
504/2012 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 01.01.2013
353/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2002
89/2014 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 21.05.2014
182/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 29.08.2014
491/2000 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky 01.01.2001
494/2000 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť 01.01.2001
248/1992 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 29.05.1992
 
...