Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 294 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů 06.10.2016
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
198/2019 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
206/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
373/2017 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 01.01.2018
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona 01.01.2005
250/2018 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019 01.01.2019
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
244/2016 Sb. Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 29.07.2016
404/2016 Sb. Statistická vyhláška 01.01.2017
235/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí 17.08.2013
140/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 01.07.2015
296/2009 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 19.09.2009
201/2005 Sb. Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství 01.07.2005
136/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o informační soustavě organizací 01.01.1990
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 01.04.1971
355/2016 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 01.01.2017
312/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
275/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ - CPA)
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 13.09.2005
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 21.02.2017
277/2016 Sb. Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami 01.09.2016
239/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 01.07.2008
244/2007 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
391/2006 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 01.09.2006
11/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky 01.03.1988
185/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 01.07.2012
110/1975 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 01.01.1976
153/2019 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 01.07.2019
102/2018 Sb. Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny 01.07.2018
247/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
272/2017 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 01.01.2018
5/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá z pozdějších změn
o45/c109/2000 Sb. 45. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001 16.11.2000
30/2017 Sb. Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů 01.06.2017
489/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (ČZEM)
411/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001
o2/c68/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání 01.09.1998
99/1961 Sb. Zákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence 28.09.1961
406/2013 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
o22/c101/2002 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení geografických oblastí do Číselníku zemí (ČZEM) 01.07.2002
154/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) 01.01.2019
398/2008 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009 01.01.2009
393/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb. 01.01.2009
230/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2006
49/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)
 
...