Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 292 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 21.02.2017
250/2018 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019 01.01.2019
373/2017 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 01.01.2018
244/2016 Sb. Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 29.07.2016
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona 01.01.2005
312/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
272/2017 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 01.01.2018
323/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 01.01.2019
154/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) 01.01.2019
313/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů 06.10.2016
110/1975 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 01.01.1976
355/2016 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 01.01.2017
404/2016 Sb. Statistická vyhláška 01.01.2017
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
218/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
102/2018 Sb. Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny 01.07.2018
244/2007 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
420/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 01.01.2018
206/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
239/2014 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015 01.01.2015
275/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ - CPA)
105/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
277/2016 Sb. Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami 01.09.2016
296/2009 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 19.09.2009
321/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC
393/2001 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002 01.01.2002
85/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci 01.01.1978
235/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí 17.08.2013
230/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2006
158/1999 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 07.08.1999
11/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky 01.03.1988
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 01.04.1971
355/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti
202/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady 05.08.1948
278/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní statistice 01.07.1992
17/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky o udělování souhlasu k zahajování staveb 12.03.1970
194/1947 Sb. Vládní nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách 18.12.1947
81/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 11.03.2004
471/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
o2/c69/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Standardní klasifikace produkce 01.01.1994
114/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů 01.01.1974
186/1968 Sb. Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení Jednotné evidence pracujících 01.01.1970
206/1947 Sb. Vládní nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem 15.12.1947
270/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 01.09.2016
 
...