Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 288 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů 06.10.2016
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
373/2017 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 01.01.2018
218/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona 01.01.2005
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 21.02.2017
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
296/2009 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 19.09.2009
244/2016 Sb. Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 29.07.2016
206/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
244/2007 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
272/2017 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 01.01.2018
110/1975 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 01.01.1976
275/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ - CPA)
154/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) 01.01.2019
404/2016 Sb. Statistická vyhláška 01.01.2017
11/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky 01.03.1988
102/2018 Sb. Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny 01.07.2018
321/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC
255/2009 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC 01.10.2009
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 13.09.2005
235/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí 17.08.2013
393/2001 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002 01.01.2002
30/2017 Sb. Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů 01.06.2017
355/2016 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 01.01.2017
201/2005 Sb. Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství 01.07.2005
158/1999 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 07.08.1999
159/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
105/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
277/2016 Sb. Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami 01.09.2016
o2/c68/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání 01.09.1998
o2/c69/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Standardní klasifikace produkce 01.01.1994
278/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní statistice 01.07.1992
186/1968 Sb. Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení Jednotné evidence pracujících 01.01.1970
71/1965 Sb. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví 01.01.1966
302/2015 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016 01.01.2016
348/2013 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014 01.01.2014
o1/c70/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1996 28.11.1995
85/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci 01.01.1978
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 01.04.1971
451/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 01.01.2018
420/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 01.01.2018
426/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 01.01.2013
o3/c90/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů 01.01.1998
o1/c70/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1994 26.11.1993
17/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky o udělování souhlasu k zahajování staveb 12.03.1970
 
...