Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 292 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů 06.10.2016
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona 01.01.2005
250/2018 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019 01.01.2019
373/2017 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 01.01.2018
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
206/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
296/2009 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 19.09.2009
244/2016 Sb. Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 29.07.2016
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 21.02.2017
235/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí 17.08.2013
355/2016 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 01.01.2017
277/2016 Sb. Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami 01.09.2016
11/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky 01.03.1988
272/2017 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 01.01.2018
244/2007 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
404/2016 Sb. Statistická vyhláška 01.01.2017
105/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
154/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) 01.01.2019
230/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2006
275/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ - CPA)
201/2005 Sb. Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství 01.07.2005
321/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC
323/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 01.01.2019
451/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 01.01.2018
201/2007 Sb. Sdělení, Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 01.01.2008
492/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R) 01.01.2004
4/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014
393/2001 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002 01.01.2002
o7/c8/2000 Sb. 7. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení číselníku CZ-PRODCOM 21.02.2000
278/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní statistice 01.07.1992
110/1975 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 01.01.1976
102/2018 Sb. Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny 01.07.2018
270/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 01.09.2016
247/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
348/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) 01.01.2016
302/2015 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016 01.01.2016
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 13.09.2005
o1/c85/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000 17.11.1999
158/1999 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 07.08.1999
160/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně 01.01.1988
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 01.04.1971
312/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
30/2017 Sb. Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů 01.06.2017
405/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 01.01.2017
355/2015 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti
 
...