Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1011 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 05.11.1991
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 01.08.1995
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 01.01.2020
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu 09.08.2000
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů ČR 05.10.2001
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 01.07.2008
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
373/2017 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 01.01.2018
300/2017 Sb. Stykový zákon 01.09.2018
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 01.07.2002
48/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 15.02.2019
430/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích 01.01.2002
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 01.01.2000
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli 09.02.1994
49/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2019
312/2014 Sb. Konsolidační vyhláška státu 01.01.2015
35/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.03.2019
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech ČR 01.01.1993
247/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2017
235/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 48 odst. 2 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 18.10.2018
41/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939 07.03.1946
36/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí §24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských 25.02.1946
47/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání 01.01.2003
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu 01.12.2003
303/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti 01.01.2018
326/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel 12.11.2000
 
...