Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1631 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
81/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu a zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 21.05.2018
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 05.11.1991
72/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 19.05.2018
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 01.07.2002
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 01.08.1995
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2017
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 01.07.2008
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů ČR 05.10.2001
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech ČR 01.01.1993
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
303/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti 01.01.2018
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 01.01.2020
247/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
300/2017 Sb. Stykový zákon 01.09.2018
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu 09.08.2000
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
218/2002 Sb. Služební zákon 01.01.2015
85/2018 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
430/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích 01.01.2002
302/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2017
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 01.01.2000
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 01.01.2000
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
116/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 262/2006 Sb., zákoník práce 14.04.2008
326/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel 12.11.2000
 
...