Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
42 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
500/2004 Sb. Správní řád 01.01.2006
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
71/1967 Sb. Správní řád 01.01.1968
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
173/1948 Sb. Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení 04.08.1948
85/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu 01.10.1976
176/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2018
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
172/2017 Sb. Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti 01.07.2017
496/2004 Sb. Vyhláška o elektronických podatelnách 01.01.2005
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
20/1955 Sb. Vládní nařízení o řízení ve věcech správních (správní řád) 01.07.1955
38/1968 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách 01.04.1968
91/1960 Sb. Vládní nařízení o správním řízení 01.07.1960
117/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení 01.01.1975
320/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 14.09.2009
151/1960 Sb. Vládní vyhláška o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení 25.10.1960
101/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 17.04.2010
34/1965 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o regresních náhradách 01.05.1965
o1/c1/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb. 09.01.2017
555/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2005
440/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů 26.07.2004
82/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 70 písm. d) č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 03.04.2013
486/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), jak vyplývá z pozdějších změn
155/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu 01.01.1981
44/1957 Sb. Vládní nařízení o objevech 15.08.1957
63/1960 Sb. Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje 12.06.1960
210/1948 Sb. Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry 07.08.1948
86/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., o regresních náhradách 01.01.1967
374/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty 01.01.2001
r1/c2/2000 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 326/1999 Sb. 20.01.2000
103/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu 01.01.1978
15/1952 Sb. Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího k provedení zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech 01.04.1952
260/1948 Sb. Úmluva o spolupráci na poli sociální politiky a správy mezi republikou Československou a republikou Polskou 01.10.1948
151/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.10.1988
76/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů 01.01.1975
160/1973 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech označení původu výrobků 01.02.1974
72/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o některých opatřeních v organizaci a působnosti národních výborů v Slovenské socialistické republice 01.07.1969
100/1961 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami 28.09.1961
179/1960 Sb. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova 10.12.1960
38/1959 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami 21.07.1959