Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 8 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 01.07.2017
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 01.07.2017
285/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
172/2017 Sb. Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti 01.07.2017
o1/c1/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb. 09.01.2017
156/1949 Sb. Zákon o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním 30.06.1949
r1/c2/2000 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 326/1999 Sb. 20.01.2000
112/1948 Sb. Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém 03.06.1948