Objednat předplatné
12244 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
183/2006 Sb. Stavební zákon 01.01.2007
500/2004 Sb. Správní řád 01.01.2006
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 01.01.2001
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
128/2000 Sb. Zákon o obcích 12.11.2000
561/2004 Sb. Školský zákon 01.01.2005
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 01.01.2007
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 01.07.2017
185/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu 24.04.2020
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 01.04.1997
254/2001 Sb. Vodní zákon 01.01.2002
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 01.04.2012
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 01.01.2002
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 23.07.2001
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 01.01.2000
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 01.06.1992
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 01.07.2017
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 01.01.2000
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2018
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 01.01.2007
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 26.08.2009
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 01.01.2005
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 01.01.2014
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 01.07.1998
458/2000 Sb. Energetický zákon 01.01.2001
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.07.2001
14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 11.01.2005
211/2020 Sb. Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 27.04.2020
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 03.04.2013
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 01.04.2012
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 01.01.1992
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 01.09.2016
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 01.04.2004
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 01.01.2002
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 29.05.1992
289/1995 Sb. Lesní zákon 01.01.1996
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 01.01.2016
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 01.09.2012
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 01.01.2001
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 31.12.2007