Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 2845 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
500/2004 Sb. Správní řád 01.01.2006
128/2000 Sb. Zákon o obcích 12.11.2000
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 01.07.2017
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2018
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 01.07.2017
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 23.07.2001
458/2000 Sb. Energetický zákon 01.01.2001
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2007
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 01.07.1990
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 01.01.2014
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 01.01.1992
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 01.10.2010
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
350/2011 Sb. Chemický zákon 01.01.2012
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 01.01.2015
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 01.01.2018
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 01.07.2017
129/2000 Sb. Zákon o krajích 12.11.2000
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
505/1990 Sb. Zákon o metrologii 01.02.1991
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách 01.01.1999
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
399/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze 12.11.2000
259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby 01.08.2012
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků 05.10.2010
320/2015 Sb. Zákon o hasičském záchranném sboru 01.01.2016
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 05.11.1991
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 01.01.2003
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech 01.07.2010
379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 01.01.2006
 
...