Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 12002 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 01.01.2001
183/2006 Sb. Stavební zákon 01.01.2007
500/2004 Sb. Správní řád 01.01.2006
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 01.01.2007
128/2000 Sb. Zákon o obcích 12.11.2000
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 01.07.2017
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 01.01.2000
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
254/2001 Sb. Vodní zákon 01.01.2002
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 01.04.1997
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2018
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 01.07.2017
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 01.01.2002
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 01.04.2012
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 23.07.2001
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 01.01.2000
561/2004 Sb. Školský zákon 01.01.2005
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 26.08.2009
458/2000 Sb. Energetický zákon 01.01.2001
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 01.06.1992
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 01.01.2007
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 03.04.2013
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 01.01.2016
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.07.2001
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 01.01.2014
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 01.07.1998
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 01.04.2012
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 31.05.2017
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 01.09.2012
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 01.04.2004
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.01.2015
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 01.01.1992
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 01.01.2005
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
255/2012 Sb. Kontrolní řád 01.01.2014
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 01.01.2002
289/1995 Sb. Lesní zákon 01.01.1996
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 01.01.2004
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 01.01.2001
 
...