Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
287 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 16.01.2005
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 13.09.2005
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
240/2014 Sb. Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném 01.01.2015
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.2003
242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství 01.01.2001
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 01.01.2004
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 01.05.2004
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.11.2017
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách 18.10.2008
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby 30.08.2003
288/1995 Sb. Zákon o střelných zbraních 01.03.1996
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 01.07.2000
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
306/2015 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 01.12.2015
156/2000 Sb. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 01.08.2000
120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 01.07.2002
227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech 01.06.2006
594/2006 Sb. Nařízení vlády o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy 01.01.2007
262/2011 Sb. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu 17.11.2011
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 01.01.2003
383/2010 Sb. Vyhláška o kolkových známkách 01.01.2011
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě 31.03.2005
26/1957 Sb. Zákon o notářských poplatcích 01.07.1957
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích 01.01.1993
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
19/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.04.2012
228/2005 Sb. Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů 16.06.2005
173/2002 Sb. Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin 01.07.2002
105/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 22.04.2011
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
154/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel 01.05.2005
133/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.08.2011
135/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 19.06.2019
102/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.05.2013