Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 203 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
238/2000 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR 01.01.2001
66/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.04.2017
79/1994 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád) 10.05.1994
370/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2012
85/2012 Sb. Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů 19.04.2012
3/1949 Sb. Vládní nařízení o územní organisaci okresů v českých zemích 01.02.1949
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích 01.01.1993
160/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2014
130/1975 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.01.1976
143/1949 Sb. Zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů 11.06.1949
320/2016 Sb. Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 01.04.2017
28/1949 Sb. Vládní nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů 20.02.1949
29/1949 Sb. Vládní nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů 25.02.1949
262/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2015
27/1984 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) 01.07.1984
35/1949 Sb. Vládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci 25.02.1949
12/1949 Sb. Vládní nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů 01.02.1949
211/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže 01.07.1946
69/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů 01.03.2002
60/1988 Sb. Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 21.04.1988
129/1975 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.01.1976
33/1970 Sb. Zákon České národní rady o finančních správách 01.07.1970
36/1949 Sb. Vládní nařízení o finančních referátech okresních národních výborů 01.03.1949
260/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2009
604/1992 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České republiky č. 588/1990 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost 01.01.1993
51/1960 Sb. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu 20.04.1960
119/1951 Sb. Vládní nařízení o tajemnících místních národních výborů 01.01.1952
54/1951 Sb. Vládní nařízení o územních změnách v Karlovarském kraji 01.08.1951
211/1949 Sb. Vládní nařízení o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy 10.10.1949
72/1949 Sb. Vládní nařízení o újezdních tajemnících 19.03.1949
57/1949 Sb. Vyhláška ministerstva o opravě tiskových chyb v úředním slovenském znění vl. nař. č. 12/1949 Sb., o zemědělských referátech krajských národních výborů 11.03.1949
1/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci 20.01.1949
214/1947 Sb. Vládní nařízení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib 01.01.1947
56/1982 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů 01.07.1982
173/1975 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Trnavě, kterou se určuje Městský národní výbor ve Vrbovém stavebním úřadem 30.12.1975
120/1951 Sb. Vládní nařízení o změnách v organisaci okresních národních výborů 01.01.1952
233/1949 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci 08.11.1949
232/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů 08.11.1949
139/1949 Sb. Vládní nařízení o organisaci lidové správy v okresech 10.06.1949
112/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů 10.05.1949
45/1949 Sb. Nařízení ministra financí o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku 04.03.1949
188/1947 Sb. Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX-Strašnice 14.11.1947
110/1946 Sb. Vládní nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody 29.05.1946
18/1982 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 01.02.1982
71/1977 Sb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se pověřují městské a místní národní výbory v Severomoravském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství 01.01.1978
107/1974 Sb. Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady 06.11.1974
83/1972 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Michalovcích, kterou se určuje další městský a místní národní výbor v okrese stavebním úřadem 31.10.1972
25/1972 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů 01.07.1972
68/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah 01.04.1964
79/1960 Sb. Vládní nařízení o pravomoci a odpovědnosti Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních národních výborů v Praze 23.06.1960