Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 994 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 01.01.2009
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 01.01.2014
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 01.04.2002
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení 01.01.1995
358/1992 Sb. Notářský řád 01.01.1993
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 01.01.2014
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
37/1992 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 20.01.1992
37/1967 Sb. Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
178/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 16.08.2018
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 01.07.2008
555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky 01.01.1993
349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv 28.02.2000
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi 01.01.2003
247/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
345/1999 Sb. Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
36/2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 01.03.2006
257/2000 Sb. Zákon o Probační a mediační službě 01.01.2001
7/2002 Sb. Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 01.04.2002
173/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 01.12.2018
296/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 30.09.2017
122/2015 Sb. Vyhláška o policejním označení 01.06.2015
148/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.02.2018
131/2002 Sb. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů 01.01.2003
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
484/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníků advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001
341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 01.01.2012
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 01.10.2013
382/2017 Sb. Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce 01.01.2018
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky 15.07.1991
 
...