Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 83 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1992
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
293/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2014
71/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch 17.03.1992
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
87/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva 01.05.2015
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
209/1997 Sb. Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti 01.01.1998
335/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 29.12.2014
161/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. 07.06.2016
218/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2011
19/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.04.2012
628/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti 14.12.2004
72/1993 Sb. Vyhláška o osvobození na úseku soudních poplatků 19.02.1993
555/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2005
451/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 31.12.2001
173/1950 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1951
435/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 07.12.2012
399/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů 10.08.2006
192/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2003
255/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001
257/1992 Sb. Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů 01.06.1992
25/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o notářských poplatcích 01.04.1964
78/1995 Sb. Zákon o soudních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
269/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení položky č. 14a bodu 2 písm. a) přílohy č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích 01.08.2008
123/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2008
167/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2013
216/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 20.06.2008
46/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jak vyplývá z pozdějších změn
263/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků 01.11.1997
r1/c97/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 27.10.1992
201/1990 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích 18.05.1990
146/1984 Sb. Zákon České národní rady o notářských poplatcích 01.01.1985
24/1964 Sb. Zákon o notářských poplatcích 01.04.1964
175/1950 Sb. Vládne nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu 01.01.1951
20/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů 20.03.1948
374/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 01.12.2013
117/1998 Sb. Vyhláška o osvobození od soudních poplatků 01.06.1998
36/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1995
271/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 01.01.1993
o1/c60/1991 Sb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách pri súdnych poplatkoch 15.08.1991
o1/c43/1990 Sb. Opatření ministerstva financí, cen a mezd České republiky o úlevách u soudních poplatků 29.06.1990
150/1984 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích 01.01.1985
74/1983 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb. 13.07.1983
54/1970 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o rejstříku trestů 04.06.1970
116/1966 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1967
39/1953 Sb. Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů 22.05.1953
135/1949 Sb. Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení 10.06.1949