Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
48 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 01.01.2016
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 01.01.2014
209/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 27.04.2020
107/2006 Sb. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 31.03.2006
104/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
176/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 01.01.1994
231/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 01.08.2000
85/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů 01.10.1997
150/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2009
186/1991 Sb. Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o hospodaření s teplem, řízením soustav centralizovaného zásobování teplem a o ochranných pásmech 01.06.1991
30/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 01.03.1995
60/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu 01.10.1964
210/2011 Sb. Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb 15.12.2011
274/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. 01.01.1996
301/2010 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů 01.01.2011
132/1997 Sb. Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného 01.07.1997
130/2001 Sb. Sdělení Ústavního soudu o opravě chyb v nálezech Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., č. 167/2000 Sb., č. 231/2000 Sb. a č. 98/2001 Sb. 12.04.2001
195/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství 01.01.1951
567/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 20.12.2002
15/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů 16.01.1992
41/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytování s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů 28.02.1999
96/1976 Sb. Vyhláška federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu 01.01.1977
147/1961 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty 14.12.1961
86/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů 30.04.1997
109/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné 01.07.1995
206/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o hospodárení s teplom, riadení sústav centralizovaného zásobovania teplom a o ochranných pásmach 31.05.1991
217/1988 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného 01.01.1989
32/1958 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru 01.07.1958
26/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se prodlužuje lhůta uvedená v §2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle §4, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh 27.02.1947
r1/c58/2009 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 150/2009 Sb. 29.06.2009
333/2006 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt 30.06.2006
r1/c51/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb., v nálezu Ústavního soudu č. 231/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 232/2000 Sb. 12.04.2001
308/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů 01.01.1998
251/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů 01.01.1995
400/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení 24.07.1992
r1/c28/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
440/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody 01.11.1991
77/1988 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 96/1976 Sb. 01.07.1988
94/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s teplem, připojovacích podmínkách a změně teplonosné látky 01.01.1988
44/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě podmínek pro poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům 01.07.1987
76/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů 01.01.1975
41/1973 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 30.04.1973
14/1973 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům 01.04.1973
53/1970 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění 04.06.1970
120/1969 Sb. Vyhláška Slovenského cenového úřadu, jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu 01.11.1969
105/1969 Sb. Vyhláška Českého cenového úřadu, jíž se mění vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu 01.09.1969
82/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného 01.10.1953
208/1946 Sb. Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946 20.11.1946