Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1052 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
561/2004 Sb. Školský zákon 01.01.2005
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 01.09.2016
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 01.07.1998
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 01.01.2005
14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 11.01.2005
48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 25.01.2005
270/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 01.09.2017
107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování 08.03.2005
410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 16.11.2005
72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 17.02.2005
75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků 21.02.2005
247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 01.09.2014
177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 01.09.2009
243/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 01.09.2017
109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 01.07.2002
210/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
238/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
311/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2016
74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 17.02.2005
391/2013 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 31.12.2013
211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 31.08.2010
13/2005 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 11.01.2005
317/2005 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 01.09.2005
263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 01.11.2007
179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 01.08.2007
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
281/2014 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí 02.12.2014
101/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.09.2018
64/2005 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 09.02.2005
39/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání 01.02.2005
353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 31.10.2016
275/2016 Sb. Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství 01.09.2016
2/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí školský zákon pro školy zřizované Ministerstvem vnitra 01.03.2006
108/2005 Sb. Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních 08.03.2005
178/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2016
3/2015 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání 15.01.2015
15/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 11.01.2005
492/2005 Sb. Vyhláška o krajských normativech 01.01.2006
274/2016 Sb. Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství 01.09.2016
304/2012 Sb. Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 01.10.2012
364/2005 Sb. Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení 19.09.2005
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) 28.12.1960
306/1999 Sb. Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 03.12.1999
31/2010 Sb. Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 18.02.2010
197/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 01.09.2016
185/2009 Sb. Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů 01.07.2009
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
73/2005 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 17.02.2005
82/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.05.2015
 
...