Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1052 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
561/2004 Sb. Školský zákon 01.01.2005
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 01.09.2016
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 01.07.1998
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 01.01.2005
72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 17.02.2005
109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 01.07.2002
107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování 08.03.2005
337/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních) 31.10.2017
189/2009 Sb. Vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 01.07.2009
410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 16.11.2005
14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 11.01.2005
48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 25.01.2005
247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 01.09.2014
270/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 01.09.2017
13/2005 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 11.01.2005
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků 21.02.2005
179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 01.08.2007
317/2005 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 01.09.2005
211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 31.08.2010
73/2005 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 17.02.2005
197/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 01.09.2016
353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 31.10.2016
3/2015 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání 15.01.2015
64/2005 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 09.02.2005
74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 17.02.2005
263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 01.11.2007
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
281/2014 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí 02.12.2014
391/2013 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 31.12.2013
39/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání 01.02.2005
275/2016 Sb. Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství 01.09.2016
304/2012 Sb. Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 01.10.2012
101/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.09.2018
108/2005 Sb. Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních 08.03.2005
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) 28.12.1960
82/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.05.2015
185/2009 Sb. Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů 01.07.2009
178/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2016
306/1999 Sb. Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 03.12.1999
274/2016 Sb. Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství 01.09.2016
196/1947 Sb. Úmluva, jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu 04.10.1946
188/2009 Sb. Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 01.07.2009
364/2005 Sb. Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení 19.09.2005
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
15/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 11.01.2005
54/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 04.02.2005
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008
137/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.09.2016
438/2006 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních 13.09.2006
 
...