Objednat předplatné
312 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 01.08.1994
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 01.01.2001
343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel 01.01.2015
78/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 205 o umožnění jízdy vozidlům, která je mají zakázány podle § 43 zákona č. 361/2000 Sb. 13.03.2020
52/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 01.04.2020
194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících 01.07.2010
115/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2020
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008
478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě 29.12.2000
31/2001 Sb. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů 31.01.2001
167/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 03.05.2002
40/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2020
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986
175/2000 Sb. Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 01.07.2000
11/1975 Sb. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 03.12.1974
243/2001 Sb. Vyhláška o registraci vozidel 17.07.2001
12/1997 Sb. Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 21.02.1997
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
156/2008 Sb. Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 07.05.2008
80/1966 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu 01.01.1967
304/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 04.10.2017
522/2006 Sb. Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě 15.12.2006
100/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu 01.01.1976
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
56/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 23.03.2013
135/1961 Sb. Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 07.12.1961
411/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2006
173/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel 01.10.2016
122/2014 Sb. Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy 01.09.2014
159/1997 Sb. Změny a doplňky Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 01.01.1997
41/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou 02.04.2014
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
72/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2019
141/1960 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu 01.01.1961
199/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2018
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 01.01.2007
41/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.07.1984
32/2001 Sb. Vyhláška o evidenci dopravních nehod 31.01.2001
133/1964 Sb. Vyhláška o silničním přepravním řádu 01.07.1964
211/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek 01.04.1965
136/1961 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 07.12.1961
133/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.08.2011
110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy 27.03.2001
192/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
253/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 01.07.2005
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
63/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících 01.04.2011
119/1962 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu 01.01.1963
42/1962 Sb. Vyhláška ministra dopravy a spojů o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů 25.04.1962
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008