Objednat předplatné
1481 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
128/2000 Sb. Zákon o obcích 12.11.2000
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 01.01.1992
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 01.01.2018
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze 12.11.2000
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
338/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. 01.01.2020
202/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 01.01.2019
314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 01.01.2003
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 01.01.2003
84/2005 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky 01.03.2005
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 01.08.2004
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 01.11.2007
304/2012 Sb. Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 01.10.2012
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
123/2018 Sb. Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí 01.09.2018
352/2003 Sb. Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků 01.01.2004
126/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020
388/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 01.01.2003
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.05.1991
279/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy 21.11.2019
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
2/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 01.01.2000
14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2017
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
131/2002 Sb. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů 01.01.2003
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole 01.01.1992
132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí 01.07.2006
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) 24.11.1990
37/2003 Sb. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 11.02.2003
219/2019 Sb. Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 01.09.2019
263/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích 01.05.1992
99/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
511/2002 Sb. Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 01.01.2003
5/2014 Sb. Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti 01.01.2015
195/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí 01.09.2019
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015