Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
1518 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
128/2000 Sb. Zákon o obcích 12.11.2000
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 01.01.1992
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
350/2020 Sb. Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 24.08.2020
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze 12.11.2000
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
243/2020 Sb. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky 13.05.2020
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 01.01.2018
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
398/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 994, kterým ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci svých pracovišť omezili osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy a omezili rozsah úředních hodin orgánů 12.10.2020
314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem 01.01.2003
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů 16.06.2000
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 01.01.2003
202/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 01.01.2019
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 01.11.2007
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích 20.07.1994
2/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn
84/2005 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky 01.03.2005
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 01.08.2004
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny 23.03.2020
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 01.01.2000
304/2012 Sb. Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 01.10.2012
261/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2021
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) 24.11.1990
123/2018 Sb. Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí 01.09.2018
388/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 01.01.2003
131/2002 Sb. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů 01.01.2003
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.05.1991
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole 01.01.1992
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
352/2003 Sb. Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků 01.01.2004
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
426/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1080 o omezeném provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, o omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy a omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni 22.10.2020
338/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. 01.01.2020
395/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
99/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích 01.05.1992
358/2020 Sb. Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 01.09.2020
89/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 219 k péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb ... 17.03.2020