Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1409 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
128/2000 Sb. Zákon o obcích 12.11.2000
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 01.01.1992
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 01.01.2018
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze 12.11.2000
99/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 01.01.2003
37/2003 Sb. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 11.02.2003
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 01.01.2003
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
248/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
350/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2017
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.05.1991
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 01.11.2007
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 01.08.2004
79/2017 Sb. Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů 01.09.2017
369/2017 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017
84/2005 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky 01.03.2005
388/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 01.01.2003
304/2012 Sb. Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 01.10.2012
269/2017 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017
152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích 20.07.1994
257/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 02.09.2017
203/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole 01.01.1992
5/2014 Sb. Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti 01.01.2015
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 01.01.2000
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) 24.11.1990
131/2002 Sb. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů 01.01.2003
387/2004 Sb. Zákon o změnách hranic krajů 01.07.2004
352/2003 Sb. Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků 01.01.2004
276/2017 Sb. Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 01.09.2017
414/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2017
132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí 01.07.2006
 
...