Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1417 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
128/2000 Sb. Zákon o obcích 12.11.2000
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 01.01.1992
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze 12.11.2000
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 01.01.2018
99/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 01.01.2003
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 01.01.2003
131/2002 Sb. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů 01.01.2003
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 01.08.2004
84/2005 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky 01.03.2005
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 01.11.2007
352/2003 Sb. Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků 01.01.2004
304/2012 Sb. Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 01.10.2012
248/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
37/2003 Sb. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 11.02.2003
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
5/2014 Sb. Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti 01.01.2015
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.05.1991
152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích 20.07.1994
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole 01.01.1992
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích 01.05.1992
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 01.01.2000
132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí 01.07.2006
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) 24.11.1990
388/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 01.01.2003
14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2017
59/2002 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí 13.02.2002
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
276/2017 Sb. Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 01.09.2017
257/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 02.09.2017
475/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 29.12.2017
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
122/2004 Sb. Zákon o válečných hrobech a pietních místech 01.07.2004
511/2002 Sb. Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 01.01.2003
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
 
...