Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1455 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
128/2000 Sb. Zákon o obcích 12.11.2000
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 01.01.1992
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze 12.11.2000
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 01.01.2018
123/2018 Sb. Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí 01.09.2018
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 01.08.2004
314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 01.01.2003
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
202/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 01.01.2019
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 01.01.2003
263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 01.11.2007
131/2002 Sb. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů 01.01.2003
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 01.01.2000
84/2005 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky 01.03.2005
388/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 01.01.2003
99/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole 01.01.1992
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
304/2012 Sb. Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 01.10.2012
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.05.1991
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) 24.11.1990
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích 01.05.1992
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2017
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
352/2003 Sb. Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků 01.01.2004
152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích 20.07.1994
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
505/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu 01.01.2003
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
64/2008 Sb. Vyhláška o přístupnosti 01.03.2008
185/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 01.09.2018
122/2004 Sb. Zákon o válečných hrobech a pietních místech 01.07.2004
132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí 01.07.2006
 
...