Objednat předplatné
1503 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
128/2000 Sb. Zákon o obcích 12.11.2000
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 01.01.1992
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 18.11.2009
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze 12.11.2000
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
243/2020 Sb. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky 13.05.2020
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny 23.03.2020
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 01.08.2004
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 01.01.2003
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 01.01.2000
314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem 01.01.2003
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
123/2018 Sb. Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí 01.09.2018
126/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 279 o prodloužení omezení volného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do 1. dubna 2020 do 6:00 hod. 23.03.2020
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 01.11.2007
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 01.01.2018
122/2004 Sb. Zákon o válečných hrobech a pietních místech 01.07.2004
84/2005 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky 01.03.2005
131/2002 Sb. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů 01.01.2003
202/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 01.01.2019
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství 27.12.1990
304/2012 Sb. Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 01.10.2012
87/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 217 o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů 16.03.2020
352/2003 Sb. Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků 01.01.2004
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.05.1991
388/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 01.01.2003
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) 24.11.1990
151/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 388 o územních samosprávných celkech 07.04.2020
2/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích 01.05.1992
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů 16.06.2000
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole 01.01.1992
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí 01.07.2006
89/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 219 k péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb ... 17.03.2020
261/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2021
14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2017