Objednat předplatné
60 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení 01.01.1995
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi 01.01.2003
19/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.04.2012
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
176/1964 Sb. Evropská úmluva o obchodní arbitráži 11.02.1964
114/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem 01.04.1991
285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 01.11.2009
98/1963 Sb. Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů 01.04.1964
558/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2005
140/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o novém znění Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory 01.01.1966
121/1962 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži 01.01.1963
9/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách 16.01.1992
49/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania 01.02.1991
71/1991 Sb. Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
116/1984 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodcem 01.01.1985
47/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje nový Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní komory 01.06.1975
80/1962 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD 21.08.1962
99/1950 Sb. Zákon o hospodářských smlouvách a státní arbitráži 01.10.1950
179/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom 01.06.1991
22/1972 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení příslušnosti Státní arbitráže pro hlavní město Prahu v některých hospodářských sporech 15.05.1972
38/1971 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
40/1966 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení místní příslušnosti pro rozhodování hospodářských sporů, týkajících se některých závodů (organizačních složek) socialistických organizací 01.07.1966
35/1966 Sb. Protokol o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou 24.03.1966
87/1961 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády 23.08.1961
47/1953 Sb. Vládní nařízení o státní arbitráži 08.06.1953
57/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, ve znění vyhlášky č. 210/1995 Sb. 22.02.2002
210/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem 29.09.1995
391/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb. 12.08.1992
191/1991 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro státní arbitry Státní arbitráže České republiky 28.05.1991
54/1991 Sb. Oznámení hlavního arbitra České a Slovenské Federativní Republiky o vydání výnosu o odchylném určení příslušnosti pro rozhodování některých sporů 01.03.1991
366/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike 30.08.1990
292/1990 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro státní arbitry a arbitrážní čekatele krajských státních arbitráží v České republice 13.07.1990
136/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 01.05.1990
71/1989 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
64/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 01.07.1989
99/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži 01.07.1988
14/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 01.03.1988
46/1983 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
166/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži 01.01.1983
62/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 01.07.1982
104/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 01.01.1982
160/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o smírčím řízení v jednotných zemědělských družstvech 01.01.1976
139/1970 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži 01.01.1971
108/1967 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 11.12.1967
106/1967 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži 24.11.1967
116/1965 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži 10.11.1965
116/1964 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž 01.07.1964
140/1960 Sb. Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky 01.10.1960
45/1954 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži 23.10.1954