Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 149 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči 31.05.2004
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy 01.05.2004
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
132/2018 Sb. Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin 13.07.2018
299/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.12.2017
408/2000 Sb. Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin 01.02.2001
455/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku 01.01.2010
453/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 01.01.2010
215/2008 Sb. Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů 12.07.2008
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
210/2010 Sb. Vyhláška o provedení zákona o obchodování s ohroženými druhy 10.07.2010
206/2000 Sb. Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů 01.10.2000
207/2012 Sb. Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin 01.07.2012
206/2012 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 01.07.2012
333/2004 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče 31.05.2004
227/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 01.05.2004
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
490/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh 01.01.2010
115/1995 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů 01.09.1995
199/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2012
11/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů 03.02.2018
147/1996 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 01.01.1997
156/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 01.05.1991
61/1964 Sb. Zákon o rozvoji rostlinné výroby 01.04.1964
93/2018 Sb. Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu 20.06.2018
205/2012 Sb. Vyhláška o obecných zásadách integrované ochrany rostlin 01.01.2014
32/2012 Sb. Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 01.02.2012
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele 26.04.1996
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 01.04.1997
3/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku 05.01.2012
155/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří 01.05.1991
27/1949 Sb. Zákon o mechanisaci zemědělství 20.02.1949
17/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 22.02.2018
134/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti 03.03.1994
188/1950 Sb. Zákon o zdokonalení rostlinné výroby 27.01.1951
384/2011 Sb. Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., 15.12.2011
89/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole 20.03.2002
330/2004 Sb. Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů 31.05.2004
325/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o ochraně chmele 28.05.2004
244/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech 01.01.2001
82/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 21.04.1997
37/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky 15.05.1963
8/1951 Sb. Vládní nařízení o ochraně proti rozšiřování nebo zavlečení škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu 15.02.1951
101/1948 Sb. Vládní nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích 26.05.1948
198/2013 Sb. Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech 22.08.2013
245/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2011
216/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů 20.08.2000
157/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko 01.05.1991
1/1959 Sb. Vládní nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu 01.02.1959
165/1949 Sb. Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den, jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují 30.06.1949