Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
172 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 01.04.2000
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení 01.07.2001
94/1963 Sb. Zákon o rodině 01.04.1964
109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 01.07.2002
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
210/1998 Sb. Zákon o rodině (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 26.03.2001
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
194/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 452 o pobývání na veřejně dostupných místech, o konzumaci potravin, o sportování, o tréninku sportovců, o účasti na sňatečném obřadu, o účasti na bohoslužbě, o účasti na spolkové činnosti 24.04.2020
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.11.2017
452/1992 Sb. Zákon o pěstounské péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí 01.01.2013
265/1949 Sb. Zákon o právu rodinném 01.01.1950
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
223/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 490 o pobývání na veřejně dostupných místech, o konzumaci potravin, o sportování, o tréninku sportovců, o účasti na sňatečném obřadu, o účasti na bohoslužbě, o účasti na spolkové činnosti 11.05.2020
227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech 01.06.2006
458/2005 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 28.11.2005
189/1988 Sb. Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
66/1983 Sb. Zákon o rodině (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 10. listopadu 1982 č. 132 Sb.)
91/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů 01.08.1998
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
383/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.12.2005
131/1976 Sb. Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 01.01.2010
234/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 13 odst. 2 č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství 22.07.2016
124/1968 Sb. Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství 09.12.1964
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení 01.10.1988
88/1968 Sb. Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění 01.07.1968
112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 01.01.2007
382/1990 Sb. Zákon o rodičovském příspěvku 01.10.1990
460/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 01.01.2014
50/1973 Sb. Zákon o pěstounské péči 01.06.1973
69/1952 Sb. Zákon o sociálně právní ochraně mládeže 01.01.1953
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
134/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2006
132/1976 Sb. Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
422/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2014
112/1984 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti 01.01.1985
266/1949 Sb. Zákon o zatímních změnách v některých občanských věcech právních 01.01.1950
15/1958 Sb. Zákon o změně předpisů o osvojení 29.05.1958
57/1948 Sb. Zákon o zálohování výživného dětem 01.07.1948
148/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 07.04.2004
44/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti § 72 odst. 1 věty první č. 94/1963 Sb., o rodině 03.02.2016
165/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.09.2006
102/1947 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem 24.06.1947
305/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2009
99/1972 Sb. Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného 01.01.1973