Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 68 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
168/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 01.01.2003
339/2017 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 01.01.2018
27/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 01.01.2003
103/1971 Sb. Zákon o lidové kontrole 20.10.1971
28/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 01.01.2003
19/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 01.02.1991
89/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přesunu pracovního volna a pracovní doby a o její úpravě v roce 1972 a ve dnech 24. a 31. prosince 1971 16.09.1971
8/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě 01.04.1983
48/1968 Sb. Vyhláška o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968 10.04.1968
62/1966 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů 05.08.1966
128/1951 Sb. Vládní nařízení o organisaci náboru pracovních sil 01.01.1952
110/1951 Sb. Zákon o státních pracovních zálohách 27.12.1951
499/2000 Sb. Nařízení vlády o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 01.01.2001
497/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby 01.01.2001
81/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973 31.10.1972
152/1970 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům 01.01.1971
77/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975 28.08.1974
158/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce 01.01.1971
63/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem 10.06.1968
16/1963 Sb. Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol 25.02.1963
70/1958 Sb. Zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly 10.11.1958
19/1954 Sb. Vládní nařízení o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh 14.05.1954
52/1953 Sb. Vládní nařízení o opatřeních proti fluktuaci a absenci 01.07.1953
405/2003 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 01.12.2003
514/1992 Sb. Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 30.11.1992
236/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkonech v obecném zájmu 01.01.1989
73/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě 01.10.1987
75/1974 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 146/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem 01.08.1974
33/1966 Sb. Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol 14.06.1966
91/1965 Sb. Vyhláška Státní mzdové komise o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství 01.01.1966
14/1964 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunech pracovní doby v letech 1964 a 1965 06.02.1964
130/1951 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách 31.12.1951
111/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky 27.12.1951
43/1951 Sb. Vládní nařízení o některých opatřeních v náboru a ve výchově pracujícího dorostu 11.06.1951
19/1951 Sb. Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou 17.03.1951
486/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 01.01.2002
32/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi 01.02.1990
82/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou národního hospodářství a ústředních orgánů 01.06.1988
159/1976 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu 01.01.1977
157/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce 01.01.1976
126/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1976 19.11.1975
146/1973 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem 12.11.1973
86/1973 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1973 30.07.1973
101/1972 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
137/1971 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 24.11.1971
151/1968 Sb. Vyhláška o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970 09.12.1968
154/1960 Sb. Vládní vyhláška o podnikových fondech pracujících 01.01.1961
30/1959 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 19/1951 Sb., o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou 17.06.1959
59/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 3. června 1953 o opatřeních proti fluktuaci a absenci 01.07.1953
43/1952 Sb. Vládní nařízení o rozmisťování odborných pracovníků 19.09.1952