Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 422 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002
51/1955 Sb. Zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích 01.01.1956
229/2008 Sb. Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv 01.07.2008
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 01.09.1997
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy 01.05.2004
641/2004 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 01.01.2005
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 01.07.2002
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
149/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2017
210/2010 Sb. Vyhláška o provedení zákona o obchodování s ohroženými druhy 10.07.2010
178/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 01.09.1997
150/2008 Sb. Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících 01.05.2008
116/2002 Sb. Vyhláška o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 01.05.2002
400/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 01.01.2018
125/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony 01.04.2005
100/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 27.10.1945
66/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 15.03.2006
298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 25.11.2015
111/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů 13.05.2002
21/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o kalkulaci 01.02.1990
26/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích) 23.01.2001
46/1971 Sb. Zákon o geodézii a kartografii 01.09.1971
175/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona 01.01.1976
177/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 01.09.1997
245/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele 01.01.1996
154/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy 01.01.1976
100/1966 Sb. Vládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství 01.01.1967
291/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE 02.07.2001
227/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 01.05.2004
115/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech nakládání s obaly 09.04.2002
81/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 01.10.1999
241/1948 Sb. Zákon o prvním pětiletém plánu 02.11.1948
94/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 03.03.2004
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
75/2003 Sb. Vyhláška o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků 27.03.2003
175/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 01.09.1997
63/1966 Sb. Rámcové podmínky hospodaření podniků, schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242 01.01.1967
106/1950 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 01.07.1950
86/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
317/2002 Sb. Vyhláška o typovém schvalování a přepravě jaderných materiálů a radioaktivních látek 18.07.2002
174/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo 01.09.1997
33/1955 Sb. Vládní nařízení o hospodářských smlouvách 20.07.1955
450/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů 11.01.2017
62/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 07.04.2014
290/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 02.07.2001
59/2000 Sb. Zákon o veřejné podpoře 01.05.2000
13/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko 01.04.1985
 
...