Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 423 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy 01.05.2004
229/2008 Sb. Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv 01.07.2008
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
252/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv 01.01.2019
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 01.09.1997
641/2004 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 01.01.2005
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
150/2008 Sb. Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících 01.05.2008
120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 01.07.2002
204/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy 01.01.1965
298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 25.11.2015
149/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2017
125/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony 01.04.2005
210/2010 Sb. Vyhláška o provedení zákona o obchodování s ohroženými druhy 10.07.2010
116/2002 Sb. Vyhláška o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 01.05.2002
111/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů 13.05.2002
100/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 27.10.1945
55/1947 Sb. Zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu 24.04.1947
62/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 07.04.2014
285/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb. 02.07.2001
178/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 01.09.1997
227/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 01.05.2004
96/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem 12.03.2001
51/1955 Sb. Zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích 01.01.1956
94/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 03.03.2004
291/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE 02.07.2001
400/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 01.01.2018
26/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích) 23.01.2001
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
55/1965 Sb. Metodické pokyny Státní plánovací komise pro vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství 29.06.1965
105/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových 01.07.1950
121/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb. 03.04.2001
245/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele 01.01.1996
175/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona 01.01.1976
450/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů 11.01.2017
66/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 15.03.2006
323/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo, ve znění nařízení vlády č. 79/1999 Sb. 25.09.2000
303/1993 Sb. Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 01.01.1994
89/1987 Sb. Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla 01.01.1988
46/1971 Sb. Zákon o geodézii a kartografii 01.09.1971
100/1966 Sb. Vládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství 01.01.1967
83/1966 Sb. Zákon o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky 08.11.1966
241/1948 Sb. Zákon o prvním pětiletém plánu 02.11.1948
175/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 01.09.1997
42/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změn Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel 16.10.1995
161/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků 01.01.1981
22/1961 Sb. Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací 01.04.1961
 
...