Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 422 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 01.01.2001
149/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2017
641/2004 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 01.01.2005
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy 01.05.2004
229/2008 Sb. Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv 01.07.2008
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
400/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 01.01.2018
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 01.09.1997
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 01.07.2002
150/2008 Sb. Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících 01.05.2008
96/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem 12.03.2001
210/2010 Sb. Vyhláška o provedení zákona o obchodování s ohroženými druhy 10.07.2010
111/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů 13.05.2002
450/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů 11.01.2017
100/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 27.10.1945
116/2002 Sb. Vyhláška o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 01.05.2002
125/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony 01.04.2005
317/2002 Sb. Vyhláška o typovém schvalování a přepravě jaderných materiálů a radioaktivních látek 18.07.2002
94/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 03.03.2004
298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 25.11.2015
285/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb. 02.07.2001
66/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 15.03.2006
117/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 09.04.2002
115/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech nakládání s obaly 09.04.2002
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
177/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 01.09.1997
245/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele 01.01.1996
175/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona 01.01.1976
46/1971 Sb. Zákon o geodézii a kartografii 01.09.1971
227/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 01.05.2004
59/2000 Sb. Zákon o veřejné podpoře 01.05.2000
175/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 01.09.1997
178/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 01.09.1997
241/1948 Sb. Zákon o prvním pětiletém plánu 02.11.1948
291/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE 02.07.2001
21/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o kalkulaci 01.02.1990
75/2003 Sb. Vyhláška o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků 27.03.2003
2/1954 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 02.02.1954
305/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh 09.07.2002
18/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona 01.05.1986
55/1965 Sb. Metodické pokyny Státní plánovací komise pro vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství 29.06.1965
88/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů 15.04.2010
77/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě) 30.03.2009
108/2004 Sb. Nařízení vlády o ustanovení výše poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2004/2005 01.04.2004
12/1955 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955 08.04.1955
62/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 07.04.2014
329/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů 01.12.2002
 
...