Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 22 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
69/2006 Sb. Zákon o provádění mezinárodních sankcí 01.04.2006
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
15/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu 28.08.1987
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
629/2004 Sb. Zákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie 14.12.2004
88/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 01.04.2009
176/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži 11.02.1964
30/1947 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku 13.03.1947
281/2006 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona o provádění mezinárodních sankcí 09.06.2006
279/2006 Sb. Vyhláška, kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie 09.06.2006
420/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států 08.04.1992
252/2000 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.01.2001
66/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě 12.03.1999
46/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České republiky od Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení 26.01.1996
116/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích 16.11.1974
115/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení 31.10.1974
170/2003 Sb. Nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k Irácké republice 12.06.2003
128/1950 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou 31.08.1950
74/1974 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje k vyřizování sporů z mezinárodní přepravy zboží na území hlavního města Prahy obvodní soud pro Prahu 2 01.09.1974
66/1955 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím 31.12.1955