Objednat předplatné
74 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 01.01.1991
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
221/2006 Sb. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství 26.05.2006
478/1992 Sb. Zákon o užitných vzorech 26.10.1992
207/2000 Sb. Zákon o ochraně průmyslových vzorů 01.10.2000
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
452/2001 Sb. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení 01.04.2002
417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích 19.07.2004
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
550/1990 Sb. Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 01.01.1991
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
14/1993 Sb. Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 01.01.1993
151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 01.01.2003
256/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2011
501/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu 01.01.2006
84/1972 Sb. Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech 01.01.1973
173/2002 Sb. Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin 01.07.2002
529/1991 Sb. Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 01.01.1992
243/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení 01.07.2002
131/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2003
116/2000 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví 10.05.2000
196/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy 25.07.2017
59/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.04.2005
21/2002 Sb. Vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se mění vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 18.01.2002
237/1991 Sb. Zákon o patentových zástupcích 01.07.1991
68/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se stanoví odchylky z ustanovení zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech 01.08.1974
122/1950 Sb. Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího o podávání a vyřizování zlepšovacích námětů 21.08.1950
375/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 31.12.2007
34/1957 Sb. Zákon o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích 15.08.1957
29/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů 01.07.1986
27/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů 01.07.1986
3/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 527/1997 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991Sb., zákonem č.116/2000 Sb. a zákonem č. 207/2000 Sb.
399/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb.
63/1987 Sb. Dohoda o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky 07.03.1987
28/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství 01.07.1986
64/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí 01.07.1980
120/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí 01.01.1976
7/1952 Sb. Zákon o přechodných opatřeních v oborou patentů 01.04.1952
11/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí 28.01.2000
68/1953 Sb. Vyhláška předsedy úřadu pro vynálezy o úplném znění zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
358/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
88/1974 Sb. Smlouva o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce 11.07.1973
45/1957 Sb. Vládní nařízení o zlepšovacích návrzích 15.08.1957
52/1948 Sb. Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů 28.02.1948
474/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 24.08.2004
4/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb.