Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 74 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 01.01.1991
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
221/2006 Sb. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství 26.05.2006
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
478/1992 Sb. Zákon o užitných vzorech 26.10.1992
207/2000 Sb. Zákon o ochraně průmyslových vzorů 01.10.2000
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích 19.07.2004
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
452/2001 Sb. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení 01.04.2002
550/1990 Sb. Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 01.01.1991
529/1991 Sb. Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 01.01.1992
501/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu 01.01.2006
173/2002 Sb. Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin 01.07.2002
151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 01.01.2003
14/1993 Sb. Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 01.01.1993
21/2002 Sb. Vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se mění vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 18.01.2002
116/2000 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví 10.05.2000
196/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy 25.07.2017
27/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů 01.07.1986
106/1972 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů 01.01.1973
131/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2003
59/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.04.2005
104/1972 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech objevů, vynálezů a průmyslových vzorů 01.01.1973
3/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 527/1997 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991Sb., zákonem č.116/2000 Sb. a zákonem č. 207/2000 Sb.
159/1973 Sb. Zákon o ochraně označení původu výrobků 01.02.1974
243/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení 01.07.2002
84/1972 Sb. Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech 01.01.1973
237/1991 Sb. Zákon o patentových zástupcích 01.07.1991
187/1988 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech ochranných známek 01.01.1989
107/1972 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o vztazích k zahraničí ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 01.01.1973
93/1972 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o smírčím řízení ve sporech o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, zlepšovacími návrhy a průmyslovými vzory 01.01.1973
256/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2011
28/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství 01.07.1986
68/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se stanoví odchylky z ustanovení zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech 01.08.1974
103/1972 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství 01.01.1973
45/1957 Sb. Vládní nařízení o zlepšovacích návrzích 15.08.1957
43/1957 Sb. Vládní nařízení o vynálezech 15.08.1957
34/1957 Sb. Zákon o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích 15.08.1957
10/1952 Sb. Vládní nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech 01.04.1952
375/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 31.12.2007
4/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb.
399/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb.
11/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí 28.01.2000
29/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů 01.07.1986
174/1975 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 30.12.1975