Objednat předplatné
180 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
350/2011 Sb. Chemický zákon 01.01.2012
219/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 19.07.2016
352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 15.09.2005
481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 02.01.2013
344/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2021
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 01.05.2004
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
72/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách 01.07.1988
122/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 20.04.2016
119/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 20.04.2016
26/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 01.05.2004
402/2011 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí 01.01.2012
208/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení 20.07.2011
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
119/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. 01.07.2000
20/1993 Sb. Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 01.01.1993
61/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony 07.04.2014
163/2012 Sb. Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe 14.06.2012
24/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 01.05.2004
459/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu 01.01.2013
27/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy 01.05.2004
371/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2008
464/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla 30.10.2006
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
22/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynových paliv 01.05.2004
353/1999 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 29.01.2000
121/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2020
394/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 01.01.2004
203/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 458 o vstupu specialistů a klíčových zaměstnanců z Korejské republiky do společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. je v zájmu České republiky 24.04.2020
25/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek 19.02.1999
20/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 01.05.2004
258/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek 31.07.2001
393/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 Sb. 01.01.2004
452/2012 Sb. Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí 01.01.2013
405/2011 Sb. Vyhláška o průmyslové bezpečnosti 01.01.2012
19/2010 Sb. Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu 01.02.2010
184/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů 15.05.2002
178/2013 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 28.06.2013
125/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony 01.04.2005
26/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků 19.02.1999
434/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
42/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení 01.05.2003
347/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů 05.11.2012
509/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vyhlášky č. 9/2005 Sb. 01.01.2007
182/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 01.01.2000
391/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 31.12.2016
246/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla 01.06.2011
253/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 01.07.2005
101/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. 06.07.2018