Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
343 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 01.06.1992
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 17.08.2008
189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 15.07.2013
395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny 13.08.1992
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
393/2020 Sb. Vyhláška o digitální technické mapě kraje 01.07.2023
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
77/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 19.04.1996
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
460/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
222/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 01.11.2014
45/2018 Sb. Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 01.05.2018
86/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 01.04.2019
123/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2017
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
142/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny 01.08.2018
22/1958 Sb. Zákon o kulturních památkách 03.05.1958
40/1956 Sb. Zákon o státní ochraně přírody 24.08.1956
276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě 31.03.2005
318/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 29.10.2013
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
166/2005 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 28.04.2005
476/1992 Sb. Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny 22.10.1992
42/2020 Sb. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava 01.03.2020
349/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 01.12.2009
187/2018 Sb. Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 01.09.2018
292/2015 Sb. Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy 01.01.2016
51/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti 01.02.2005
70/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les 01.08.2005
98/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2019
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
175/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 08.05.2006
40/1978 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy 01.01.1979
185/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.07.2010
257/2020 Sb. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku 01.07.2020
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
64/2011 Sb. Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 18.03.2011
261/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo na zrušení některých ust. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 15.11.2018
218/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 28.04.2004
324/2020 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.08.2020
132/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 15.04.2005
1/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 03.01.2005
468/2004 Sb. Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny 13.08.2004
187/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy 23.07.2007
681/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava 31.12.2004
83/2019 Sb. Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 01.04.2019
488/2004 Sb. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj 01.01.2005
420/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón 01.01.2009
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 01.01.2017