Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 2424 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
262/2006 Sb. Zákoník práce 01.01.2007
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 01.01.2008
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 01.01.2018
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2018
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 01.10.2004
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 01.07.1986
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 23.07.2001
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 01.01.2007
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2007
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 01.01.2007
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 01.01.1979
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 01.03.2005
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 01.01.2004
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 01.10.2010
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 01.01.2015
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 01.01.2003
276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 26.10.2015
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 01.01.2007
201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 01.01.2011
362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 04.10.2005
375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 28.11.2017
202/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 01.01.2019
34/2016 Sb. Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.01.2016
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 01.01.2007
495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 01.01.2002
180/2015 Sb. Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích 01.09.2015
37/2003 Sb. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 11.02.2003
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
181/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.10.2018
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
168/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 01.01.2003
48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 01.07.1982
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 01.01.1969
73/2010 Sb. Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních 01.06.2010
463/2017 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 01.01.2018
125/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 22.04.1993
99/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 01.04.2012
330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 18.09.2001
11/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 01.01.2003
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 01.07.1988
59/2002 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí 13.02.2002
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.11.2017
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
87/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 01.07.2000
 
...