Objednat předplatné
3745 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
262/2006 Sb. Zákoník práce 01.01.2007
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 23.07.2001
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 01.01.2007
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 01.01.2008
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 01.10.2004
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 01.07.1986
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 01.04.1997
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2018
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
285/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony 30.07.2020
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 01.01.2009
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 01.01.2007
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 01.01.1996
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 01.10.1995
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 01.01.2007
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 01.10.2010
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 01.01.2007
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 01.03.2005
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 01.01.1979
305/2020 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 01.07.2020
300/2020 Sb. Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 30.06.2020
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 01.01.2004
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 01.01.2007
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 01.01.2007
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 01.01.2007
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 01.01.2003
276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 26.10.2015
201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 01.01.2011
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 04.10.2005
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 01.01.2012
375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 28.11.2017
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 01.01.1993
359/2009 Sb. Vyhláška o posuzování invalidity 01.01.2010
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 01.01.2015
495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 01.01.2002
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
180/2015 Sb. Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích 01.09.2015
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý) 01.01.1966
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu 01.01.2007
358/2019 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 01.01.2020
268/2019 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 01.01.2020
128/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 281 o výjimce z usnesení vlády č. 198 a č. 203 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo týkající se pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní a 26.03.2020