Objednat předplatné
79 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 23.07.2001
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 01.07.1986
34/2016 Sb. Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.01.2016
87/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 01.07.2000
172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně 22.05.2001
91/2010 Sb. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 01.01.2011
238/2000 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR 01.01.2001
221/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 01.11.2014
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
202/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 01.01.2000
237/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001
21/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 06.02.1996
111/1981 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů 01.01.1982
67/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn
564/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb. 01.01.2005
91/1995 Sb. Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
324/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu 12.09.2001
22/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu 06.02.1996
203/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb. 01.01.1995
263/2013 Sb. Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu 01.09.2013
2/1994 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu 18.01.1994
34/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany 01.07.1986
446/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane 01.12.1991
37/1986 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 01.07.1986
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 01.01.2015
18/1958 Sb. Zákon o požární ochraně 30.04.1958
35/1953 Sb. Zákon o státním požárním dozoru a požární ochraně 01.01.1954
498/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně 01.01.2003
450/1991 Sb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach príslušníkov Zboru požiarnej ochrany 01.12.1991
126/1985 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane 01.07.1986
163/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 01.08.1998
160/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2014
182/2007 Sb. Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku 17.07.2007
637/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky 01.01.1993
174/1992 Sb. Vyhláška o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 16.04.1992
62/1950 Sb. Zákon o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami 09.07.1950
135/1950 Sb. Vládní nařízení o organisaci ochrany před požáry a jinými živelními pohromami 10.11.1950
91/1951 Sb. Nařízení ministra vnitra o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany 01.01.1952
525/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane 01.01.1991
87/1960 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury a ministerstva vnitra o zavedení bezpečného filmu 01.07.1960
166/1976 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování topné nafty 01.02.1977
26/1971 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 181/1969 Sb., o ochraně před povodněmi 13.04.1971
257/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 30.11.2018
508/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
195/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 168/1989 Sb. 22.09.1995
3/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb. a vyhlášky Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb. 01.03.1994
70/1960 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o zajištění pohotovosti hasících zařízení 15.06.1960
250/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky 10.06.1992
40/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane 01.07.1986
181/1969 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o ochraně před povodněmi 01.01.1970