Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 78 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 01.07.1986
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 23.07.2001
34/2016 Sb. Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.01.2016
87/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 01.07.2000
91/2010 Sb. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 01.01.2011
172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně 22.05.2001
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
221/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 01.11.2014
238/2000 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR 01.01.2001
202/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 01.01.2000
237/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001
67/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn
564/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb. 01.01.2005
21/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 06.02.1996
111/1981 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů 01.01.1982
324/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu 12.09.2001
203/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb. 01.01.1995
160/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2014
2/1994 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu 18.01.1994
508/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
34/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany 01.07.1986
498/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně 01.01.2003
174/1992 Sb. Vyhláška o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 16.04.1992
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 01.01.2015
163/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 01.08.1998
91/1995 Sb. Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
37/1986 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 01.07.1986
263/2013 Sb. Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu 01.09.2013
182/2007 Sb. Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku 17.07.2007
98/1962 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o pracovních poměrech, výkonu služby a kárné odpovědnosti příslušníků veřejných požárních útvarů 01.11.1962
95/1953 Sb. Vládní nařízení o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany 01.01.1954
323/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 12.09.2001
18/1958 Sb. Zákon o požární ochraně 30.04.1958
62/1950 Sb. Zákon o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami 09.07.1950
70/1960 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o zajištění pohotovosti hasících zařízení 15.06.1960
586/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 01.01.2005
35/1953 Sb. Zákon o státním požárním dozoru a požární ochraně 01.01.1954
113/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra, jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny 01.06.1948
297/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu 15.07.2002
103/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany 11.07.1968
294/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky 01.01.1996
255/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky 12.06.1992
173/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách 16.04.1992
38/1986 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany 01.07.1986
35/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o medaili Za hrdinský čin a čestném titulu Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany 01.07.1986
91/1951 Sb. Nařízení ministra vnitra o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany 01.01.1952
12/1951 Sb. Vládní nařízení o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami 21.03.1951
3/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb. a vyhlášky Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb. 01.03.1994
637/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky 01.01.1993
135/1950 Sb. Vládní nařízení o organisaci ochrany před požáry a jinými živelními pohromami 10.11.1950