Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 315 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech 01.09.1998
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství 28.05.2004
377/2013 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 01.01.2014
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
88/2017 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství 01.04.2017
324/2016 Sb. Zákon o biocidech 18.10.2016
474/2000 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva 01.01.2001
411/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2006
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
91/1996 Sb. Zákon o krmivech 01.09.1996
132/2018 Sb. Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin 13.07.2018
295/2015 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 24.11.2015
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby 30.08.2003
408/2000 Sb. Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin 01.02.2001
129/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu 18.04.2012
254/2010 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí 01.10.2010
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
78/2004 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 25.02.2004
237/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 03.09.2017
490/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh 01.01.2010
206/2012 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 01.07.2012
80/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí 05.06.2018
147/1996 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 01.01.1997
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
356/2008 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o krmivech 16.10.2008
147/2018 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023 01.08.2018
323/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vinohradnictví a vinařství 28.05.2004
209/2004 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 27.04.2004
274/1998 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 30.11.1998
179/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky 01.01.2006
98/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv 01.03.2005
61/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů 01.05.2017
451/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. 01.01.2001
206/2000 Sb. Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů 01.10.2000
273/1998 Sb. Vyhláška o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv 30.11.1998
26/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.04.2017
333/2016 Sb. Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech 18.10.2016
330/2004 Sb. Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů 31.05.2004
449/2006 Sb. Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 01.10.2006
194/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o krmivech 01.09.1996
61/1964 Sb. Zákon o rozvoji rostlinné výroby 01.04.1964
341/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2016
142/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 01.08.2014
291/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.10.2009
384/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu 08.08.2006
178/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony 05.05.2006
328/2004 Sb. Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu 31.05.2004
318/2008 Sb. Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou 01.09.2008
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele 26.04.1996
 
...