Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 313 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství 28.05.2004
377/2013 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 01.01.2014
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech 01.09.1998
88/2017 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství 01.04.2017
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
132/2018 Sb. Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin 13.07.2018
324/2016 Sb. Zákon o biocidech 18.10.2016
91/1996 Sb. Zákon o krmivech 01.09.1996
474/2000 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva 01.01.2001
411/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2006
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby 30.08.2003
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
254/2010 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí 01.10.2010
78/2004 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 25.02.2004
129/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu 18.04.2012
26/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.04.2017
295/2015 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 24.11.2015
147/2018 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023 01.08.2018
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
80/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí 05.06.2018
166/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2018
274/1998 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 30.11.1998
237/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 03.09.2017
490/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh 01.01.2010
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
408/2000 Sb. Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin 01.02.2001
206/2000 Sb. Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů 01.10.2000
323/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vinohradnictví a vinařství 28.05.2004
61/2011 Sb. Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby 15.03.2011
318/2008 Sb. Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou 01.09.2008
17/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 22.02.2018
95/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu 20.06.2018
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
98/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv 01.03.2005
326/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 01.11.2012
61/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů 01.05.2017
32/2012 Sb. Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 01.02.2012
1/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru 01.02.1988
142/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 01.08.2014
179/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky 01.01.2006
209/2004 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 27.04.2004
356/2008 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o krmivech 16.10.2008
178/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony 05.05.2006
449/2006 Sb. Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 01.10.2006
451/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. 01.01.2001
273/1998 Sb. Vyhláška o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv 30.11.1998
229/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. 15.08.2017
206/2012 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 01.07.2012
147/1996 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 01.01.1997
333/2016 Sb. Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech 18.10.2016
 
...