Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
74 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic 01.08.2016
312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích 01.01.2002
70/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky 12.03.2020
98/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení 05.06.2018
301/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2010
216/2002 Sb. Zákon o ochraně státních hranic 01.01.2003
379/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 21.12.2007
298/2019 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení 14.11.2019
373/2008 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 10.10.2008
60/1962 Sb. Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR" 09.07.1962
89/1966 Sb. Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR" 03.12.1966
62/1958 Sb. Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou 06.11.1958
228/2016 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic 01.08.2016
1/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 08.01.2003
2/1946 Sb. Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republik 21.01.1946
195/1946 Sb. Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody 15.11.1946
60/1963 Sb. Dohoda o úpravě pohraničního styku mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky 08.07.1963
363/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb. a vyhlášky č. 142/2002 Sb. 01.01.2003
51/1972 Sb. Protokol o stavu hraničních přechodů mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 05.08.1971
23/1959 Sb. Smlouva o konečném vytyčení státních hranic mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou 14.02.1959
192/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se vydává seznam hraničních přechodů 01.07.2001
181/1996 Sb. Smlouva o společných státních hranicích mezi Českou republikou a Polskou republikou 19.02.1996
207/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti 29.05.1990
169/1988 Sb. Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou 14.11.1988
50/1972 Sb. Smlouva a Ujednání o spolupráci při výkonu kontroly dopravní, železničním a silničním styku přes státní hranice mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 03.06.1972
40/1957 Sb. Nařízení ministra vnitra o zevním označení Pomocníků Pohraniční stráže 30.07.1957
79/1976 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zřízení medaile Za zásluhy o ochranu hranic Československé socialistické republiky 02.07.1976
87/1974 Sb. Smlouva o režimu na československo-sovětských státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 13.07.1974
66/1974 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou 04.07.1974
18/1974 Sb. Otevření hraničního přechodu na československo-polských státních hranicích Krnov - Pietrowice 27.11.1973
138/1965 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže 01.01.1966
179/1947 Sb. Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní 12.11.1947
481/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 07.09.2004
406/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 28.11.2003
119/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 28.04.2003
o1/c79/2002 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 142/2002 Sb. a v nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 21.05.2002
142/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb. 12.04.2002
364/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů 10.10.2001
176/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice 06.08.1999
306/1996 Sb. Ujednání o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo 25.09.1996
234/1993 Sb. Smlouva o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 03.05.1993
629/1992 Sb. Dohoda o převzetí osob na společných státních hranicích mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rakouské republiky 01.11.1992
382/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o použití vojáků v činné službě Československé armády při střežení objektů zvláštního významu a k ochraně státních hranic 30.09.1991
o3/c47/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti 19.07.1990
126/1989 Sb. Smlouva o průběhu státních hranic mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 10.10.1989
49/1988 Sb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hranic Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou 20.04.1988
49/1987 Sb. Dohoda o výstavbě silničního obchvatu a o zřízení nového silničního hraničního přechodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky 28.10.1986
112/1982 Sb. Smlouva o společných státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou 30.06.1982
57/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 11.05.1982
37/1982 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Německou demokratickou republikou 14.04.1982