Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 72 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
379/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 21.12.2007
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic 01.08.2016
312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích 01.01.2002
98/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení 05.06.2018
216/2002 Sb. Zákon o ochraně státních hranic 01.01.2003
301/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2010
373/2008 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 10.10.2008
481/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 07.09.2004
2/1946 Sb. Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republik 21.01.1946
192/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se vydává seznam hraničních přechodů 01.07.2001
178/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb. 12.07.2007
195/1946 Sb. Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody 15.11.1946
228/2016 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic 01.08.2016
62/1958 Sb. Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou 06.11.1958
169/1988 Sb. Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou 14.11.1988
176/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice 06.08.1999
o3/c47/1990 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti 19.07.1990
33/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o úpravě spoupráce na státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo 04.12.1981
132/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách 31.07.1978
66/1974 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou 04.07.1974
121/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společné kontrole na státních hranicích
50/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku, a Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice
57/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách 18.03.1970
40/1957 Sb. Nařízení ministra vnitra o zevním označení Pomocníků Pohraniční stráže 30.07.1957
406/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 28.11.2003
363/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb. a vyhlášky č. 142/2002 Sb. 01.01.2003
364/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů 10.10.2001
629/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rakouské republiky o převzetí osob na společných státních hranicích
49/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výstavbě silničního obchvatu měst Českého Těšína - Cieszyna a o zřízení nového silničního hraničního přechodu 28.10.1986
12/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení hlavy I a II Smlouvy o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách 17.10.1974
87/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských státních hranicích, spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách 13.07.1974
30/1974 Sb. Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky 16.04.1974
18/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o otevření hraničního přechodu na československo-polských státních hranicích Krnov - Pietrowice 27.11.1973
89/1966 Sb. Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR" 03.12.1966
60/1963 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě pohraničního styku 08.07.1963
89/1962 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
60/1962 Sb. Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR" 09.07.1962
119/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 28.04.2003
1/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 08.01.2003
234/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích 03.05.1993
382/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o použití vojáků v činné službě Československé armády při střežení objektů zvláštního významu a k ochraně státních hranic 30.09.1991
207/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti 29.05.1990
126/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o průběhu státních hranic v souvislosti s výsledky prvního společného přezkoušení průběhu československo-polských státních hranic na hraničních vodních tocích 10.10.1989
57/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby 11.05.1982
25/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách 12.09.1977
57/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích 22.07.1977
41/1974 Sb. Ústavní zákon Slovenské národní rady o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky 07.05.1974
51/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích
80/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách 19.04.1971
29/1966 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění