Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 143 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 01.01.2015
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
316/2014 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) 01.01.2015
437/2017 Sb. Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby 01.02.2018
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.09.2016
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
205/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony 01.08.2017
317/2014 Sb. Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích 01.01.2015
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností 01.11.1998
522/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací 01.01.2006
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
528/2005 Sb. Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků 01.01.2006
190/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2009
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
529/2005 Sb. Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací 01.01.2006
357/2012 Sb. Vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů 01.11.2012
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
363/2011 Sb. Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2012
523/2005 Sb. Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor 01.01.2006
436/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2004
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 01.01.2010
102/1971 Sb. Zákon o ochraně státního tajemství 01.01.1972
360/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. 01.01.2018
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
256/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
432/2011 Sb. Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací 01.01.2012
496/2004 Sb. Vyhláška o elektronických podatelnách 01.01.2005
256/1992 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech 01.06.1992
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
378/2006 Sb. Vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb 17.08.2006
301/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů 06.10.2016
151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 01.01.2003
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 01.01.2017
212/2012 Sb. Vyhláška o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu) 01.07.2012
205/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích 01.07.2016
275/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
52/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.04.2009
439/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 26.07.2004
196/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy 25.07.2017
418/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
339/1999 Sb. Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o objektové bezpečnosti 28.12.1999
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
138/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách 01.07.2006
525/2005 Sb. Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací 01.01.2006
258/1998 Sb. Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o objektové bezpečnosti 10.11.1998
405/2011 Sb. Vyhláška o průmyslové bezpečnosti 01.01.2012