Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1261 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 01.01.2000
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení 01.07.2001
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel 01.07.2000
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech 01.07.2000
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy 01.06.2000
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
222/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.08.2017
31/2001 Sb. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů 31.01.2001
207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení 01.07.2001
303/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti 01.01.2018
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
36/2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 01.03.2006
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
59/2002 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí 13.02.2002
40/1993 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 01.01.1993
75/1957 Sb. Zákon o občanských průkazech 01.03.1958
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
64/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR 16.02.2001
195/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2018
400/2011 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 01.01.2012
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR 01.08.2000
190/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2009
322/2016 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony 01.01.2017
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů 16.06.2000
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
90/2017 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 13.04.2017
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
57/2018 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů 18.08.2017
429/2010 Sb. Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu 01.01.2011
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
41/2018 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 13.03.2018
33/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské 10.08.1945
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 01.01.2010
296/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel 14.05.2004
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu 01.12.2003
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 01.07.2009
 
...