Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 705 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
31/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 05.03.2018
210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 30.06.2012
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR 01.12.1999
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 04.11.2016
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR 01.12.1999
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení krizového zákonu 01.01.2001
432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2011
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 01.10.2013
380/2002 Sb. Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 22.08.2002
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze 01.07.2016
263/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna 01.12.1999
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
262/2011 Sb. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu 17.11.2011
332/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2015
387/2010 Sb. Vyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích 01.01.2011
231/1948 Sb. Zákon na ochranu lidově demokratické republiky 24.10.1948
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic 01.08.2016
487/2004 Sb. Vyhláška o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru 01.01.2007
229/2013 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem 01.01.2014
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
255/1946 Sb. Zákon o příslušnících čs. armády v zahraničí 18.06.1946
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
60/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 01.07.2015
315/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2015
312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích 01.01.2002
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
139/2017 Sb. Nařízení vlády o plánování obrany státu 01.07.2017
59/2015 Sb. Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 01.07.2015
103/2005 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě 04.03.2005
110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy 27.03.2001
463/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva 01.01.2001
15/2015 Sb. Zákon o hranicích vojenských újezdů 01.01.2016
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.04.2001
281/2002 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 28.06.2002
15/1993 Sb. Zákon o Armádě České republiky 01.01.1993
170/2002 Sb. Zákon o válečných veteránech 30.04.2002
47/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2016
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
266/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání 01.12.1999
263/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2017
 
...