Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 710 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR 01.12.1999
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2011
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR 01.12.1999
357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 04.11.2016
462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení krizového zákonu 01.01.2001
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 01.10.2013
380/2002 Sb. Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 22.08.2002
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze 01.07.2016
59/2015 Sb. Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 01.07.2015
263/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna 01.12.1999
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
332/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2015
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 30.06.2012
100/2018 Sb. Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel 23.06.2018
387/2010 Sb. Vyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích 01.01.2011
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic 01.08.2016
262/2011 Sb. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu 17.11.2011
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
487/2004 Sb. Vyhláška o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru 01.01.2007
301/2013 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie 01.10.2013
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
68/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku 01.07.2015
231/1948 Sb. Zákon na ochranu lidově demokratické republiky 24.10.1948
139/2017 Sb. Nařízení vlády o plánování obrany státu 01.07.2017
229/2013 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem 01.01.2014
103/2005 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě 04.03.2005
312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích 01.01.2002
110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy 27.03.2001
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.04.2001
79/1994 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád) 10.05.1994
170/2002 Sb. Zákon o válečných veteránech 30.04.2002
189/2015 Sb. Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích 04.08.2015
15/2015 Sb. Zákon o hranicích vojenských újezdů 01.01.2016
281/2002 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 28.06.2002
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 01.01.2009
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
430/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2011
217/2010 Sb. Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání 01.01.2011
154/2011 Sb. Vyhláška o vojenské letecké technice 01.07.2011
36/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 11.02.2003
 
...