Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 712 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 04.11.2016
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR 01.12.1999
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 01.10.2013
432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2011
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR 01.12.1999
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení krizového zákonu 01.01.2001
380/2002 Sb. Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 22.08.2002
45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze 01.07.2016
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
263/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna 01.12.1999
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
59/2015 Sb. Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 01.07.2015
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
332/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2015
43/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství" 07.03.1946
487/2004 Sb. Vyhláška o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru 01.01.2007
42/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem 07.03.1946
34/1946 Sb. Zákon, jímž se vymezuje pojem "československého partyzána" 04.03.1946
37/1946 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených 01.01.1946
100/2018 Sb. Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel 23.06.2018
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
229/2013 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem 01.01.2014
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
60/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 01.07.2015
305/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
146/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům 01.07.2015
387/2010 Sb. Vyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích 01.01.2011
264/1999 Sb. Vyhláška o poskytování studijního volna vojákům z povolání 01.12.1999
110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy 27.03.2001
79/1994 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád) 10.05.1994
139/2017 Sb. Nařízení vlády o plánování obrany státu 01.07.2017
189/2015 Sb. Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích 04.08.2015
210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 30.06.2012
262/2011 Sb. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu 17.11.2011
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.04.2001
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic 01.08.2016
68/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku 01.07.2015
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
266/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání 01.12.1999
36/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 11.02.2003
 
...