Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 708 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR 01.12.1999
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 01.10.2013
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 04.11.2016
432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2011
380/2002 Sb. Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 22.08.2002
45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze 01.07.2016
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR 01.12.1999
462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení krizového zákonu 01.01.2001
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
263/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna 01.12.1999
100/2018 Sb. Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel 23.06.2018
332/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2015
59/2015 Sb. Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 01.07.2015
387/2010 Sb. Vyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích 01.01.2011
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic 01.08.2016
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 30.06.2012
229/2013 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem 01.01.2014
262/2011 Sb. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu 17.11.2011
487/2004 Sb. Vyhláška o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru 01.01.2007
110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy 27.03.2001
217/2010 Sb. Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání 01.01.2011
263/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2017
312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích 01.01.2002
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
15/2015 Sb. Zákon o hranicích vojenských újezdů 01.01.2016
266/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání 01.12.1999
92/1951 Sb. Zákon o branné výchově 06.12.1951
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
60/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 01.07.2015
170/2002 Sb. Zákon o válečných veteránech 30.04.2002
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
79/1994 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád) 10.05.1994
281/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí krizový zákon 07.08.2001
139/2017 Sb. Nařízení vlády o plánování obrany státu 01.07.2017
315/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2015
231/1948 Sb. Zákon na ochranu lidově demokratické republiky 24.10.1948
346/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků 01.01.2016
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.04.2001
264/1999 Sb. Vyhláška o poskytování studijního volna vojákům z povolání 01.12.1999
 
...