Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
884 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
191/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 24.04.2020
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
595/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1375 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou a zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou 27.12.2020
432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2011
596/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1376 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, prodeje na tržištích... 27.12.2020
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR 01.12.1999
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
391/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 do 23. prosince 2020 05.10.2020
599/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1379, kterým vláda ČR ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu 27.12.2020
128/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 281 o výjimce z usnesení vlády č. 198 a č. 203 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo týkající se pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní a 26.03.2020
460/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 13.11.2020
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
601/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb. 31.12.2020
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR 01.12.1999
533/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1332 o zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, zákazu poskytování ubytovacích služeb, maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek, o omezení činnosti nákupních center... 18.12.2020
357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 04.11.2016
243/2020 Sb. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky 13.05.2020
188/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů 24.04.2020
407/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1021 o zákazu hromadných akcí v počtu vyšším než 6 osob, pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách a pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, a omezení provozu provozovny stravovacích služeb a klubů... 14.10.2020
477/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1201 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, prodeje na tržištích... 23.11.2020
380/2002 Sb. Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 22.08.2002
462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení krizového zákonu 01.01.2001
594/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1374 o změně krizových opatření 24.12.2020
430/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2011
9/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 12 o změně doby účinnosti usnesení vlády č. 595/2020 Sb., č. 596/2020 Sb., č. 598/2020 Sb. a č. 599/2020 Sb. 11.01.2021
593/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 23.12.2020
17/2021 Sb. Usnesení vlády ČR č. 54 o nařízení pohlížet na čestné prohlášení osob jako ako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek... 19.01.2021
511/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1290 o zákazu hromadných akcí, omezení vzdělávacích akcí a zkoušek, omezení provozu heren, sportovišť, umělých koupališť, zoologických zahrad, provozovny stravovacích služeb, činnosti nákupních center... 09.12.2020
598/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1378 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let 04.01.2021
45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze 01.07.2016
465/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1192 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, prodeje na tržištích... 18.11.2020
498/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1262 o zákazu hromadných akcí, omezení vzdělávacích akcí a zkoušek, omezení provozu heren, sportovišť, umělých koupališť, zoologických zahrad, provozovny stravovacích služeb, činnosti nákupních center... 03.12.2020
447/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1116 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, prodeje na tržištích... 04.11.2020
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 01.10.2013
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
263/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna 01.12.1999
578/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1370, kterým se nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny podmínky 22.12.2020
336/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2021
564/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1341 o změně usnesení vlády ČR č. 1332 o zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, zákazu poskytování ubytovacích služeb, maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek, o omezení č 18.12.2020
597/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1377 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školních klubů a školních družin... 27.12.2020
535/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1334 o zákazu volného pohybu osob na území celé ČR v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou, o zákazu volného pohybu osob na území celé ČR v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou 18.12.2020
522/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1295 o změně doby účinnosti usnesení vlády vyhlášeného pod č. 478/2020 Sb., vyhlášeného pod č. 499/2020 Sb., vyhlášeného pod č. 500/2020 Sb., vyhlášeného pod č. 511/2020 Sb., a změně usnesení vlády vyhlášeného pod č. 511/2020 Sb. 10.12.2020
431/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1102 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a omezení práva pokojně se shromažďovat 28.10.2020
12/2021 Sb. Usnesení vlády ČR č. 33 o zákazu zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území ČR, která není státním občanem ČR ani nemá trvalý pobyt na území ČR, s výjimkou těla zemřelého, které se ke dni 12. ledna 2021 nachází na území ČR 12.01.2021
194/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 452 o pobývání na veřejně dostupných místech, o konzumaci potravin, o sportování, o tréninku sportovců, o účasti na sňatečném obřadu, o účasti na bohoslužbě, o účasti na spolkové činnosti 24.04.2020
521/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1294 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 10.12.2020