Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 719 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR 01.12.1999
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 04.11.2016
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR 01.12.1999
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 01.10.2013
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
380/2002 Sb. Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 22.08.2002
432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2011
462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení krizového zákonu 01.01.2001
45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze 01.07.2016
59/2015 Sb. Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 01.07.2015
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
263/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna 01.12.1999
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic 01.08.2016
205/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů 06.09.2019
387/2010 Sb. Vyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích 01.01.2011
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
170/2002 Sb. Zákon o válečných veteránech 30.04.2002
332/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2015
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.04.2001
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
487/2004 Sb. Vyhláška o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru 01.01.2007
210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 30.06.2012
229/2013 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem 01.01.2014
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
262/2011 Sb. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu 17.11.2011
100/2018 Sb. Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel 23.06.2018
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy 27.03.2001
430/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2011
146/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům 01.07.2015
60/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 01.07.2015
192/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2019
305/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 26.02.1997
255/1946 Sb. Zákon o příslušnících čs. armády v zahraničí 18.06.1946
312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích 01.01.2002
36/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 11.02.2003
24/2011 Sb. Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 17.02.2011
474/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zákazu biologických a toxinových zbraní 01.01.2003
315/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2015
231/1948 Sb. Zákon na ochranu lidově demokratické republiky 24.10.1948
 
...