Objednat předplatné
819 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
191/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 24.04.2020
243/2020 Sb. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky 13.05.2020
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
128/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 281 o výjimce z usnesení vlády č. 198 a č. 203 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo týkající se pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní a 26.03.2020
106/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 247 o povinném nošení ochranných prostředků, které brání šíření kapének a nařízení pro přeshraniční pracovníky
188/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů 24.04.2020
259/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn
357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 04.11.2016
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR 01.12.1999
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
263/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna 01.12.1999
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR 01.12.1999
432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2011
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 01.10.2013
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze 01.07.2016
336/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2021
380/2002 Sb. Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 22.08.2002
462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení krizového zákonu 01.01.2001
194/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 452 o pobývání na veřejně dostupných místech, o konzumaci potravin, o sportování, o tréninku sportovců, o účasti na sňatečném obřadu, o účasti na bohoslužbě, o účasti na spolkové činnosti 24.04.2020
224/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 493 o přítomnosti veřejnosti v provozovnách a prodeji služeb a zboží 11.05.2020
76/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 203 o zákazu vstupu a vycestování cizincům a občanům ČR a o výjimkách z tohoto zákazu 13.03.2020
72/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 199 o příkazu přítomnosti v provozovnách veřejného stravování, nákupních centrech a dalších facilitách 12.03.2020
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
430/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2011
110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy 27.03.2001
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny 23.03.2020
137/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 27.03.2020
69/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů 12.03.2020
387/2010 Sb. Vyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích 01.01.2011
84/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 214 o pozastavení povinných zdravotních prohlídek, o výjimkách z omezení o zákazu prodeje, o nebaleném pečivu a dalších zákazech 15.03.2020
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 26.02.1997
226/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 511 o cizineckém režimu 11.05.2020
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
263/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 03.06.2020
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
219/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 30.04.2020
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic 01.08.2016
85/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 215 o zákazu volného pohybu osob a omezení pohybu 16.03.2020
71/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 198 o zákazu vstupu cizinců, zastavení příjmu žádostí o víza a další povolení k pobytu ... 12.03.2020
82/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 211 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb a o výjimkách z těchto zákazů 14.03.2020
220/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 491 o vzdělávání žáků a studentů 11.05.2020
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.04.2001
229/2013 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem 01.01.2014
100/2018 Sb. Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel 23.06.2018