Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 702 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
253/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR 01.12.1999
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR 01.12.1999
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2011
357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 04.11.2016
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení krizového zákonu 01.01.2001
45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze 01.07.2016
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 01.10.2013
380/2002 Sb. Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 22.08.2002
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 01.04.1994
262/2011 Sb. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu 17.11.2011
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
263/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna 01.12.1999
379/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb. 01.01.2018
59/2015 Sb. Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 01.07.2015
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
387/2010 Sb. Vyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích 01.01.2011
103/2005 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě 04.03.2005
139/2017 Sb. Nařízení vlády o plánování obrany státu 01.07.2017
281/2002 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 28.06.2002
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
294/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze 01.10.2017
332/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2015
110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy 27.03.2001
229/2013 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem 01.01.2014
210/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 30.06.2012
487/2004 Sb. Vyhláška o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru 01.01.2007
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic 01.08.2016
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
474/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zákazu biologických a toxinových zbraní 01.01.2003
328/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2017
47/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2016
15/2015 Sb. Zákon o hranicích vojenských újezdů 01.01.2016
36/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 11.02.2003
189/2015 Sb. Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích 04.08.2015
312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích 01.01.2002
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.04.2001
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 26.02.1997
266/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání 01.12.1999
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
263/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2017
274/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel 01.12.1999
128/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2002
 
...