Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 314 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
265/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.09.2016
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
395/2009 Sb. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 01.02.2010
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci 01.01.1987
117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 20.04.2016
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 01.01.2015
223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 01.10.2016
86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky 20.07.2011
116/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 20.04.2016
120/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 20.04.2016
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
264/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2017
134/2013 Sb. Zákon o transparentnosti 30.06.2013
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
119/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 20.04.2016
230/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
141/1997 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu 01.07.1997
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 01.01.2016
328/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu 01.07.2001
545/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 01.01.2006
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby 30.08.2003
695/2004 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 31.12.2004
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 01.01.2004
229/1992 Sb. Zákon o komoditních burzách 01.07.1992
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
226/2013 Sb. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 01.09.2013
47/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání 01.01.2003
228/2005 Sb. Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů 16.06.2005
116/2002 Sb. Vyhláška o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 01.05.2002
58/2006 Sb. Vyhláška o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů 08.03.2006
382/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 01.05.2004
215/2005 Sb. Zákon o registračních pokladnách 01.07.2005
148/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2016
452/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.03.2017
113/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 01.12.2016
155/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 01.07.2015
96/2016 Sb. Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech 15.04.2016
221/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno 01.05.2004
29/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 29.01.2004
208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh 04.09.2015
65/2014 Sb. Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce 01.05.2014
 
...