Objednat předplatné
350 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 20.04.2016
263/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 03.06.2020
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci 01.01.1987
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 01.01.2015
119/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu 01.05.2020
86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky 20.07.2011
308/2017 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 03.01.2018
256/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2019
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.09.2016
349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 01.01.2016
395/2009 Sb. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 01.02.2010
137/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 27.03.2020
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 01.01.2004
116/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 20.04.2016
141/1997 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu 01.07.1997
224/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 493 o přítomnosti veřejnosti v provozovnách a prodeji služeb a zboží 11.05.2020
29/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 29.01.2004
120/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 20.04.2016
322/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády 01.08.2020
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby 30.08.2003
328/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu 01.07.2001
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
84/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 214 o pozastavení povinných zdravotních prohlídek, o výjimkách z omezení o zákazu prodeje, o nebaleném pečivu a dalších zákazech 15.03.2020
223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě 01.10.2016
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny 23.03.2020
134/2013 Sb. Zákon o transparentnosti 30.06.2013
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
119/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 20.04.2016
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
195/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 453 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a poskytovatelů služeb, o provozu heren a kasin, taxislužby, o prodeji ubytovacích služeb 27.04.2020
47/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání 01.01.2003
318/2008 Sb. Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou 01.09.2008
96/2016 Sb. Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech 15.04.2016
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
82/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 211 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb a o výjimkách z těchto zákazů 14.03.2020
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
58/2006 Sb. Vyhláška o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů 08.03.2006
265/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
96/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 238 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách 16.03.2020
229/1992 Sb. Zákon o komoditních burzách 01.07.1992
196/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 454 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a poskytovatelů služeb, o provozu heren a kasin, taxislužby, o prodeji ubytovacích služeb 24.04.2020
228/2005 Sb. Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů 16.06.2005
116/2002 Sb. Vyhláška o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 01.05.2002