Objednat předplatné
329 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
256/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2019
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 20.04.2016
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci 01.01.1987
116/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 20.04.2016
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 01.01.2004
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.09.2016
395/2009 Sb. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 01.02.2010
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 01.01.2015
223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 01.10.2016
119/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 20.04.2016
86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky 20.07.2011
29/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 29.01.2004
141/1997 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu 01.07.1997
308/2017 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 03.01.2018
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
120/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 20.04.2016
349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 01.01.2016
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
47/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání 01.01.2003
328/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu 01.07.2001
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby 30.08.2003
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
226/2013 Sb. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 01.09.2013
424/2017 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 03.01.2018
134/2013 Sb. Zákon o transparentnosti 30.06.2013
695/2004 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 31.12.2004
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
327/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 01.06.2020
319/2017 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu 03.01.2018
8/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb 28.02.2018
382/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 01.05.2004
265/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
132/1962 Sb. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu 30.12.1962
228/2005 Sb. Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů 16.06.2005
229/1992 Sb. Zákon o komoditních burzách 01.07.1992
276/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 21.11.2019
58/2006 Sb. Vyhláška o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů 08.03.2006
365/2009 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 01.01.2010
376/2017 Sb. Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb 14.11.2017
113/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 01.12.2016
442/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh 01.08.2004
331/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží 01.07.2001