Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 978 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 01.01.2014
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 01.01.1992
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 01.01.2016
418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 01.01.2012
125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy 01.04.1995
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
8/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb 28.02.2018
278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 14.08.2008
201/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví 01.04.1997
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
368/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2017
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.09.2016
77/1997 Sb. Zákon o státním podniku 01.07.1997
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.01.2011
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
202/2012 Sb. Zákon o mediaci 01.09.2012
117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 20.04.2016
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci 01.01.1987
395/2009 Sb. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 01.02.2010
372/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele 01.01.2002
248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech 01.01.1996
108/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví 14.05.1997
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
308/2017 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 03.01.2018
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
61/1997 Sb. Zákon o lihu 01.07.1997
116/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 20.04.2016
86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky 20.07.2011
123/2000 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích 01.07.2000
 
...