Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 962 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 01.01.2014
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 01.01.1992
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 01.01.2016
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy 01.04.1995
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 01.01.2012
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví 01.04.1997
125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
96/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 15.04.2017
66/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.04.2017
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 01.01.2004
26/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.04.2017
120/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 20.04.2016
68/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2017
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.09.2016
278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 14.08.2008
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
77/1997 Sb. Zákon o státním podniku 01.07.1997
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 01.10.2016
202/2012 Sb. Zákon o mediaci 01.09.2012
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci 01.01.1987
117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 20.04.2016
29/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 29.01.2004
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
282/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních 20.09.2016
86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky 20.07.2011
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 01.01.2015
455/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.02.2017
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.01.2011
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
61/1997 Sb. Zákon o lihu 01.07.1997
 
...