Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 963 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 01.01.2014
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 01.01.1992
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 01.01.2016
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 01.01.2012
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy 01.04.1995
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci 01.01.1987
86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky 20.07.2011
97/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 24.05.2017
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
133/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. 01.06.2017
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách 18.10.2008
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví 01.04.1997
225/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2006
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.09.2016
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 01.01.2004
278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 14.08.2008
29/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 29.01.2004
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
202/2012 Sb. Zákon o mediaci 01.09.2012
77/1997 Sb. Zákon o státním podniku 01.07.1997
68/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2017
223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 01.10.2016
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 20.04.2016
455/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.02.2017
570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech 01.01.1992
395/2009 Sb. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 01.02.2010
372/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele 01.01.2002
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 01.01.2015
243/2013 Sb. Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 19.08.2013
 
...