Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
1035 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 01.01.2014
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 01.01.1992
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
33/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony 01.01.2021
39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování 03.03.2020
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy 01.04.1995
418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 01.01.2012
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
447/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1116 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, prodeje na tržištích... 04.11.2020
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví 01.04.1997
223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě 01.10.2016
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
425/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1079 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, o omezení provozu provozovny stravovacích služeb, klubů a diskoték a činnosti nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2 22.10.2020
278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 14.08.2008
210/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání 27.04.2020
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 01.01.2016
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech 01.01.1996
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
465/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1192 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, prodeje na tržištích... 18.11.2020
77/1997 Sb. Zákon o státním podniku 01.07.1997
117/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2021
201/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
449/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů 03.11.2020
137/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 27.03.2020
202/2012 Sb. Zákon o mediaci 01.09.2012
427/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1084 o změně usnesení vlády České republiky č. 1079 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách 23.10.2020
67/2018 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.10.2018
114/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.06.2020
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci 01.01.1987
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
61/1997 Sb. Zákon o lihu 01.07.1997
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.01.2011
49/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2021