Objednat předplatné
1028 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 01.01.2014
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 01.01.1992
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování 03.03.2020
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 01.01.2012
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy 01.04.1995
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
33/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony 01.01.2021
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví 01.04.1997
278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 14.08.2008
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 01.01.2016
114/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.06.2020
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
210/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání 27.04.2020
67/2018 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.10.2018
201/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech 01.01.1996
77/1997 Sb. Zákon o státním podniku 01.07.1997
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.01.2011
202/2012 Sb. Zákon o mediaci 01.09.2012
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
259/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn
61/1997 Sb. Zákon o lihu 01.07.1997
49/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2021
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
63/2018 Sb. Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky 21.04.2018
117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 20.04.2016
336/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2021
246/2013 Sb. Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování 19.08.2013
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech 01.01.1993
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci 01.01.1987
224/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 493 o přítomnosti veřejnosti v provozovnách a prodeji služeb a zboží 11.05.2020