Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 984 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 01.01.2014
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 01.01.1992
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 01.01.2012
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 01.01.2016
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy 01.04.1995
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví 01.04.1997
201/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
368/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2017
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 14.08.2008
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
77/1997 Sb. Zákon o státním podniku 01.07.1997
202/2012 Sb. Zákon o mediaci 01.09.2012
223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 01.10.2016
63/2018 Sb. Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky 21.04.2018
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.09.2016
61/1997 Sb. Zákon o lihu 01.07.1997
67/2018 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.10.2018
248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech 01.01.1996
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.01.2011
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 20.04.2016
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech 01.01.1993
349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 01.01.2016
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci 01.01.1987
372/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele 01.01.2002
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
108/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví 14.05.1997
86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky 20.07.2011
326/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb. 01.01.2019
 
...