Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 985 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 01.01.2014
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 01.01.1992
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 01.01.2016
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 01.01.2012
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy 01.04.1995
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví 01.04.1997
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
201/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 14.08.2008
248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech 01.01.1996
202/2012 Sb. Zákon o mediaci 01.09.2012
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
259/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn
77/1997 Sb. Zákon o státním podniku 01.07.1997
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 01.10.2016
372/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele 01.01.2002
67/2018 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.10.2018
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.01.2011
63/2018 Sb. Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky 21.04.2018
308/2017 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 03.01.2018
117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 20.04.2016
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech 01.01.1993
395/2009 Sb. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 01.02.2010
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci 01.01.1987
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.09.2016
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách 18.10.2008
246/2013 Sb. Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování 19.08.2013
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 01.01.2004
 
...