Objednat předplatné
1013 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 01.01.2014
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 01.01.1992
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování 03.03.2020
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
84/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 214 o pozastavení povinných zdravotních prohlídek, o výjimkách z omezení o zákazu prodeje, o nebaleném pečivu a dalších zákazech 15.03.2020
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny 23.03.2020
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
108/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 249 o přijetí krizového opatření pro prodej v maloobchodních prodejnách pro osoby starší 65 let
111/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 266 o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249 vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. 20.03.2020
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy 01.04.1995
125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 19.08.2013
109/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 262 schvalující finanční příspěvek pro OSVČ - ošetřovné
418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 01.01.2012
82/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 211 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb a o výjimkách z těchto zákazů 14.03.2020
110/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 264 nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, se dále nevztahuje na realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
33/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony 01.01.2021
96/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 238 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách 16.03.2020
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví 01.04.1997
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 01.01.2016
278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 14.08.2008
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 15.04.2016
141/1997 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu 01.07.1997
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
201/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
61/1997 Sb. Zákon o lihu 01.07.1997
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 20.04.2016
77/1997 Sb. Zákon o státním podniku 01.07.1997
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.01.2011
256/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2019
63/2018 Sb. Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky 21.04.2018
248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech 01.01.1996
202/2012 Sb. Zákon o mediaci 01.09.2012
49/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2021
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
131/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 309 o stanovení některých dalších výjimek ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, stanoveného na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.