Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 967 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 01.01.2014
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 01.04.1964
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 01.04.1964
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 31.12.1992
256/2013 Sb. Katastrální zákon 01.01.2014
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 01.07.2016
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 01.01.2014
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
351/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích 01.01.2014
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů 01.05.1994
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002
184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění 01.01.2007
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách 01.05.2000
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě 01.01.2005
330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 18.09.2001
94/1963 Sb. Zákon o rodině 01.04.1964
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 01.11.1991
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
460/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony 28.02.2017
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 01.07.2001
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
440/2001 Sb. Vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 01.01.2002
311/2013 Sb. Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů 01.01.2014
67/2018 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.10.2018
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
38/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 01.02.2001
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
368/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2017
349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv 28.02.2000
258/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník 13.11.1995
177/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů 01.09.2018
202/2012 Sb. Zákon o mediaci 01.09.2012
95/1999 Sb. Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby 25.05.1999
595/2006 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) 01.01.2007
254/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu 06.10.2015
453/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě 01.01.2014
142/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku 15.07.1994
296/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 30.09.2017
267/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.12.2015
107/2006 Sb. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 31.03.2006
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
 
...