Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 961 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 01.01.2014
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 01.04.1964
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
256/2013 Sb. Katastrální zákon 01.01.2014
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 31.12.1992
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 01.07.2016
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 01.04.1964
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 01.01.2014
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění 01.01.2007
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách 01.05.2000
351/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 01.01.2014
291/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.12.2017
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 01.11.1991
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě 01.01.2005
460/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony 28.02.2017
477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002
349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv 28.02.2000
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů 01.05.1994
330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 18.09.2001
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 01.07.2001
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
296/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 30.09.2017
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
202/2012 Sb. Zákon o mediaci 01.09.2012
364/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. 07.11.2017
94/1963 Sb. Zákon o rodině 01.04.1964
440/2001 Sb. Vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 01.01.2002
368/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2017
344/1992 Sb. Katastrální zákon 01.01.1993
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
453/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě 01.01.2014
254/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu 06.10.2015
115/2000 Sb. Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 10.05.2000
311/2013 Sb. Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů 01.01.2014
107/2006 Sb. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 31.03.2006
212/2009 Sb. Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik 01.10.2009
221/2006 Sb. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 26.05.2006
595/2006 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) 01.01.2007
38/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 01.02.2001
55/1999 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích 30.03.1999
 
...