Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1772 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 01.01.2014
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 01.04.1964
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 01.01.2008
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 01.04.1964
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 31.12.1992
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
121/2000 Sb. Autorský zákon 01.12.2000
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 01.01.2014
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
256/2013 Sb. Katastrální zákon 01.01.2014
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 01.04.2000
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 01.01.2014
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 01.07.2016
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 01.01.2016
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení 01.07.2001
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 01.07.2002
366/2013 Sb. Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím 01.01.2014
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů 01.05.1994
351/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích 01.01.2014
184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění 01.01.2007
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 26.03.2001
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 01.11.1991
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
94/1963 Sb. Zákon o rodině 01.04.1964
31/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.06.2019
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
595/2006 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) 01.01.2007
91/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) 01.06.2019
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
46/2000 Sb. Tiskový zákon 14.03.2000
201/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách 01.05.2000
313/2007 Sb. Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů 01.01.2008
54/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 04.02.2005
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě 01.01.2005
104/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 18.09.2001
349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv 28.02.2000
428/2012 Sb. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 01.01.2013
440/2001 Sb. Vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 01.01.2002
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
 
...