Objednat předplatné
1809 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 01.01.2014
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 01.04.1964
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 01.01.2008
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 01.04.1964
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
256/2013 Sb. Katastrální zákon 01.01.2014
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 31.12.1992
163/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2020
121/2000 Sb. Autorský zákon 01.12.2000
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 01.01.2014
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 01.07.2016
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 01.01.2014
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 01.04.2000
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování 03.03.2020
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 01.01.2016
106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 26.03.2001
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení 01.07.2001
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
351/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích 01.01.2014
191/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 24.04.2020
366/2013 Sb. Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím 01.01.2014
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů 01.05.1994
177/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 17.04.2020
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách 01.05.2000
477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění 01.01.2007
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
210/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání 27.04.2020
313/2007 Sb. Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů 01.01.2008
109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 01.07.2002
209/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 27.04.2020
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě 01.01.2005
94/1963 Sb. Zákon o rodině 01.04.1964
330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 18.09.2001
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 01.05.1990
238/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2020
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 01.11.1991
527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 01.01.1991
46/2000 Sb. Tiskový zákon 14.03.2000