Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 965 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 01.01.2014
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 01.04.1964
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 01.04.1964
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 31.12.1992
256/2013 Sb. Katastrální zákon 01.01.2014
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 01.07.2016
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 01.01.2014
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
351/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích 01.01.2014
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů 01.05.1994
184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění 01.01.2007
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
94/1963 Sb. Zákon o rodině 01.04.1964
477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 01.11.1991
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě 01.01.2005
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
460/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony 28.02.2017
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách 01.05.2000
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 01.07.2001
330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 18.09.2001
440/2001 Sb. Vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 01.01.2002
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008
349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv 28.02.2000
202/2012 Sb. Zákon o mediaci 01.09.2012
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
130/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody 11.07.1976
368/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2017
344/1992 Sb. Katastrální zákon 01.01.1993
67/2018 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.10.2018
296/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 30.09.2017
142/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku 15.07.1994
115/2000 Sb. Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 10.05.2000
258/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník 13.11.1995
311/2013 Sb. Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů 01.01.2014
26/2007 Sb. Katastrální vyhláška 01.03.2007
38/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 01.02.2001
291/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.12.2017
595/2006 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) 01.01.2007
141/1950 Sb. Občanský zákoník 01.01.1951
 
...