Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
1006 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
424/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1078 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a o omezení práva pokojně se shromažďovat 22.10.2020
431/2020 Sb. Usnesení vlády ČR č. 1102 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a omezení práva pokojně se shromažďovat 28.10.2020
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 01.08.1993
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
350/2020 Sb. Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 24.08.2020
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
87/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů 16.06.2000
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
157/1994 Sb. Zákon o státních vyznamenáních ČR 29.07.1994
120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 03.01.1976
395/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
252/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2016
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
406/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)
265/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 01.12.2019
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
322/2016 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony 01.01.2017
352/2017 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
38/2019 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 02.03.2019
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
298/1992 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu 01.07.1992
204/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.08.2000
1/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 02.01.2013
564/1992 Sb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda 11.12.1992
169/2020 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů 15.04.2020
93/1951 Sb. Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 01.01.1952
64/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR 16.02.2001
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR 01.08.2000
396/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)
365/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda 25.04.2003
15/1990 Sb. Zákon o politických stranách 23.01.1990
234/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb. 01.07.2006
75/1948 Sb. Zákon o volbách do Národního shromáždění 24.04.1948
178/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o podrobnějších pravidlech pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech 01.06.2002
47/1990 Sb. Zákon o volbách do Federálního shromáždění 01.03.1990
95/1974 Sb. Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace 04.01.1969
76/1946 Sb. Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody 29.04.1946
282/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2021