Objednat předplatné
977 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 01.08.1993
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 03.01.1976
38/2019 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 02.03.2019
162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod 01.01.1999
204/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.08.2000
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
252/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2016
93/1951 Sb. Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 01.01.1952
64/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR 16.02.2001
265/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 01.12.2019
365/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
343/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 30.10.2013
157/1994 Sb. Zákon o státních vyznamenáních ČR 29.07.1994
306/2019 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
15/1990 Sb. Zákon o politických stranách 23.01.1990
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů 16.06.2000
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR 01.08.2000
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
1/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 02.01.2013
191/2012 Sb. Zákon o evropské občanské iniciativě 12.06.2012
234/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb. 01.07.2006
114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda 25.04.2003
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů 18.08.2017
272/2019 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
352/2017 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
322/2016 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony 01.01.2017
298/1992 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu 01.07.1992
404/1990 Sb. Zákon o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky 15.10.1990
230/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 01.01.2003
37/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb. 29.01.2002
90/2017 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 13.04.2017
54/1990 Sb. Zákon České národní rady o volbách do České národní rady 06.03.1990
178/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o podrobnějších pravidlech pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech 01.06.2002
47/1990 Sb. Zákon o volbách do Federálního shromáždění 01.03.1990
320/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 14.09.2009
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu 01.12.2003
183/1989 Sb. Ústavní zákon o volbě nových poslanců zákonodárných sborů 28.12.1989