Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 162 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 01.01.2001
62/2001 Sb. Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu 08.02.2001
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
498/2000 Sb. Vyhláška o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy 01.01.2001
54/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2019
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
51/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.03.2016
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
41/2017 Sb. Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov 01.04.2017
501/2001 Sb. Zákon kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 31.12.2001
16/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
192/1946 Sb. Zákon o dvouletém hospodářském plánu 29.10.1946
103/1950 Sb. Zákon o národních podnicích průmyslových 01.07.1950
88/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti 17.10.1945
241/1948 Sb. Zákon o prvním pětiletém plánu 02.11.1948
55/1952 Sb. Vládní nařízení o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby 01.01.1953
216/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 20.07.2009
87/1947 Sb. Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil 10.06.1947
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem 01.07.1988
76/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí o odpisování základních prostředků 01.01.1967
55/1965 Sb. Metodické pokyny Státní plánovací komise pro vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství 29.06.1965
229/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony 30.06.2001
55/1954 Sb. Vládní nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu 16.12.1954
296/1948 Sb. Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu 01.01.1949
1/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy 09.01.1948
228/1946 Sb. Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků 19.12.1946
106/1960 Sb. Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o hospodaření kovovým odpadem 11.07.1960
63/2002 Sb. Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů 26.02.2002
22/1961 Sb. Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací 01.04.1961
2/1954 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 02.02.1954
90/1950 Sb. Vládní nařízení o správě národního majetku národními výbory 20.07.1950
24/1950 Sb. Nařízení ministra vnitra, kterým se zřizuje poradní sbor pro komunální podniky 17.03.1950
175/1948 Sb. Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti 29.07.1948
280/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 28.06.2002
30/1954 Sb. Vládní nařízení o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory 10.06.1954
253/1948 Sb. Vládní nařízení o Fondu znárodněného hospodářství 01.12.1948
215/1948 Sb. Nařízení ministra techniky o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán 15.08.1948
8/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku 03.02.1948
457/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2009
569/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu 22.12.2006
88/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.04.2003
14/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
90/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku 01.01.1985
97/1952 Sb. Vládní nařízení o zániku věcných práv na některých částech národního majetku 01.07.1950
33/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu 24.04.1951
107/1950 Sb. Vyhláška ministra průmyslu o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 26.07.1950
161/1949 Sb. Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků 01.01.1949
46/1967 Sb. Vládní nařízení o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě 17.05.1967
85/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku 21.10.1953
22/1951 Sb. Nařízení ministra zemědělství o správě majetkové podstaty pozemkových reforem 01.01.1951