Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 162 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 01.01.2001
62/2001 Sb. Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu 08.02.2001
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
41/2017 Sb. Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov 01.04.2017
498/2000 Sb. Vyhláška o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy 01.01.2001
51/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.03.2016
54/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2019
88/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti 17.10.1945
229/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony 30.06.2001
569/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu 22.12.2006
241/1948 Sb. Zákon o prvním pětiletém plánu 02.11.1948
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem 01.07.1988
55/1952 Sb. Vládní nařízení o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby 01.01.1953
103/1950 Sb. Zákon o národních podnicích průmyslových 01.07.1950
457/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2009
14/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
165/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady 13.07.1948
90/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku 01.01.1985
55/1965 Sb. Metodické pokyny Státní plánovací komise pro vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství 29.06.1965
1/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy 09.01.1948
55/1954 Sb. Vládní nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu 16.12.1954
296/1948 Sb. Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu 01.01.1949
216/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 20.07.2009
217/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2005
22/1961 Sb. Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací 01.04.1961
175/1948 Sb. Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti 29.07.1948
63/2002 Sb. Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů 26.02.2002
46/1967 Sb. Vládní nařízení o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě 17.05.1967
117/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku 01.07.1964
106/1960 Sb. Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o hospodaření kovovým odpadem 11.07.1960
30/1954 Sb. Vládní nařízení o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory 10.06.1954
97/1952 Sb. Vládní nařízení o zániku věcných práv na některých částech národního majetku 01.07.1950
107/1950 Sb. Vyhláška ministra průmyslu o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 26.07.1950
24/1950 Sb. Nařízení ministra vnitra, kterým se zřizuje poradní sbor pro komunální podniky 17.03.1950
200/1947 Sb. Zákon o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) 27.12.1947
87/1947 Sb. Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil 10.06.1947
192/1946 Sb. Zákon o dvouletém hospodářském plánu 29.10.1946
76/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí o odpisování základních prostředků 01.01.1967
90/1965 Sb. Vládní vyhláška o plánovitém řízení národního hospodářství 01.01.1966
272/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků 31.08.1948
215/1948 Sb. Nařízení ministra techniky o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán 15.08.1948
84/1948 Sb. Zákon o návaznosti hospodářských a technických norem 30.04.1948
8/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku 03.02.1948
228/1946 Sb. Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků 19.12.1946
48/1946 Sb. Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami 02.04.1946
170/2001 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů 22.05.2001
88/1987 Sb. Zákon o státní energetické inspekci 01.01.1988
85/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku 21.10.1953