Objednat předplatné
69 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
61/2000 Sb. Zákon o námořní plavbě 01.07.2000
277/2000 Sb. Vyhláška o užívání vlajek na plavidle 01.09.2000
272/2000 Sb. Vyhláška o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě 02.09.2000
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
315/2000 Sb. Vyhláška o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty 29.09.2000
112/2015 Sb. Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu 01.07.2015
312/2012 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 01.10.2012
327/2011 Sb. Vyhláška o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel 01.01.2012
193/1996 Sb. Úmluva Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží 01.11.1992
475/2001 Sb. Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 01.01.2002
294/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb. 01.01.2019
378/2000 Sb. Vyhláška o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi 30.10.2000
155/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách 01.01.1974
336/2015 Sb. Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi 26.12.2015
278/2000 Sb. Vyhláška o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel 01.09.2000
135/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty 15.06.2013
450/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knižkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě 22.12.2000
61/1952 Sb. Zákon o námořní plavbě 01.01.1953
25/2001 Sb. Vyhláška o pravidlech bezpečnosti práce na námoční obchodní lodi 01.02.2001
261/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2012
27/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě 01.04.1964
81/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2015
136/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů 01.09.2006
562/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování posádek československých námořních lodí 27.12.1990
67/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o řádu pro cejchování vnitrozemských plavidel 01.04.1964
345/2016 Sb. Nařízení vlády o lodní výstroji 10.11.2016
455/2006 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 27.09.2006
412/2000 Sb. Nařízení vlády o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky 01.12.2000
271/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí 02.09.2000
228/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb. 10.12.2011
204/2011 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb. 15.07.2011
30/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS 01.05.2004
241/1949 Sb. Dohovor o režime plavby na Dunaji medzi siedmimi štátmi 11.05.1949
154/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 01.08.2014
89/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o úpravě některých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí 01.01.1986
65/1967 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o plaveckých a námořnických knížkách 01.07.1967
80/1964 Sb. Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou 16.11.1963
75/1953 Sb. Nařízení ministra dopravy, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě 14.09.1953
25/1952 Sb. Vládní nařízení o sloučení národních dopravních podniků "Československá plavba labská, národní podnik" a "Československá plavba oderská, národní podnik" 30.06.1952
127/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba dunajská, národní podnik" 01.01.1949
126/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba oderská, národní podnik" 01.01.1949
335/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů 20.10.2012
199/2011 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 30.07.2011
266/2009 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení 31.08.2009
310/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2009
149/2001 Sb. Vyhláška o rekreačních jachtách 27.04.2001
105/1996 Sb. Přijetí k Úmluvě o Mezinárodní námořní organizaci (IMO) 18.06.1993
220/1993 Sb. Dohoda o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky 11.03.1993
343/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o tonážní značce na československých námořních lodích 01.10.1990