Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 69 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
61/2000 Sb. Zákon o námořní plavbě 01.07.2000
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
277/2000 Sb. Vyhláška o užívání vlajek na plavidle 01.09.2000
336/2015 Sb. Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi 26.12.2015
312/2012 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 01.10.2012
272/2000 Sb. Vyhláška o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě 02.09.2000
475/2001 Sb. Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 01.01.2002
315/2000 Sb. Vyhláška o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty 29.09.2000
25/2001 Sb. Vyhláška o pravidlech bezpečnosti práce na námoční obchodní lodi 01.02.2001
450/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knižkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě 22.12.2000
294/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb. 01.01.2019
112/2015 Sb. Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu 01.07.2015
136/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů 01.09.2006
61/1952 Sb. Zákon o námořní plavbě 01.01.1953
81/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2015
335/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů 20.10.2012
261/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2012
30/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS 01.05.2004
228/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb. 10.12.2011
204/2011 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb. 15.07.2011
266/2009 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení 31.08.2009
378/2000 Sb. Vyhláška o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi 30.10.2000
278/2000 Sb. Vyhláška o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel 01.09.2000
89/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o úpravě některých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí 01.01.1986
65/1967 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o plaveckých a námořnických knížkách 01.07.1967
345/2016 Sb. Nařízení vlády o lodní výstroji 10.11.2016
271/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí 02.09.2000
193/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží, 1978 01.07.1996
25/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy 05.03.1967
31/1949 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. prosince 1947 15.06.1948
149/2001 Sb. Vyhláška o rekreačních jachtách 27.04.2001
128/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě
67/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o řádu pro cejchování vnitrozemských plavidel 01.04.1964
135/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty 15.06.2013
455/2006 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 27.09.2006
412/2000 Sb. Nařízení vlády o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky 01.12.2000
220/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací 11.03.1993
328/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odborné způsobilosti a o oprávnění k výkonu funkce členů lodních posádek československých námořních lodí 01.09.1990
2/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou 25.10.1964
65/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o přístavním řádu pro československé přístavy 01.04.1964
154/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 01.08.2014
327/2011 Sb. Vyhláška o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel 01.01.2012
199/2011 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 30.07.2011
562/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování posádek československých námořních lodí 27.12.1990
80/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou 16.11.1963
66/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o překladním a skladním řádu pro přístavy určené pro veřejnou potřebu 01.04.1964
68/1955 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí 18.09.1955
75/1953 Sb. Nařízení ministra dopravy, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě 14.09.1953
125/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba labská, národní podnik" 01.01.1949