Objednat předplatné
69 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 01.07.2002
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
30/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 01.03.2014
244/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o myslivosti 01.07.2002
245/2002 Sb. Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu 01.07.2002
297/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2020
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
314/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 29.11.2019
553/2004 Sb. Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě 01.01.2005
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
491/2002 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd 28.11.2002
4/1967 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 01.02.1967
323/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
343/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
25/1962 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 01.03.1962
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
23/1962 Sb. Zákon o myslivosti 01.03.1962
134/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o myslivosti 23.05.1996
7/2004 Sb. Vyhláška o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice 01.02.2004
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
139/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2015
357/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2015
403/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb. 01.01.2014
308/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2012
77/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 01.08.1961
20/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o myslivosti 01.06.1988
225/1947 Sb. Zákon o myslivosti 01.01.1948
419/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství 01.01.2018
362/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. 01.01.2014
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 01.01.2017
24/1962 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy o zákonu o myslivosti 01.03.1962
48/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 27.02.2006
201/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře 11.07.2003
238/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 01.01.2000
264/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinárnízákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 29.12.2014
59/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 28.02.2003
480/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu 01.01.2003
188/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu myslivecké stráže 12.07.2000
26/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu zrušení § 12 odst. 4 a 5 č. 449/2001 Sb., o myslivosti 19.02.2018
49/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb.
350/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 20.10.2003
74/1962 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963 01.08.1962
245/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2018
512/1992 Sb. Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
79/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti 17.10.1963
4/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., vyhláška č. 202/2003 Sb., vyhláška č. 203/2003 Sb. a vyhláška č. 638/2004 Sb. a zrušuje vyhláška č. 200/2003 Sb. 05.01.2007
172/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 30.12.1975
171/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky a ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění výčet zvěře 30.12.1975
209/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2016