Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
43 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
268/1949 Sb. Zákon o matrikách 01.01.1950
265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 01.08.1991
403/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů 18.11.2009
41/1993 Sb. Zákon České národní rady o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady 01.01.1993
13/1951 Sb. Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1950 03.03.1951
22/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách 01.07.1977
183/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen 01.06.2008
95/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.04.2005
11/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů 11.01.2001
73/1959 Sb. Zákon o místním hospodářství 01.01.1960
110/1946 Sb. Vládní nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody 29.05.1946
105/1953 Sb. Zákon o místním průmyslu o komunálním hospodářství 01.01.1954
167/1950 Sb. Zákon o komunálních podnicích 01.01.1951
35/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut komunálních podniků 01.01.1951
63/1946 Sb. Vládní nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují 01.05.1946
390/2009 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení okresních národních výborů a nařízení okresních úřadů 01.01.2010
52/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňují vyhlášky ministerstva vnitra ve věcech vedení matrik, užívání a změny jména a užívání státního znaku a vlajky 29.01.1993
164/1989 Sb. Zákon České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku 28.12.1989
89/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o venkovských správních okresech se sídlem v Praze 08.05.1946
399/2009 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení národních výborů 01.01.2010
209/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně 22.07.2003
175/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů 24.07.1998
15/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady 24.02.1997
221/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 08.08.1996
325/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb. 01.01.1994
299/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně 01.01.1994
487/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy 27.10.1992
185/1992 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
548/1990 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov 01.01.1991
518/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 19.12.1990
472/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy 24.11.1990
444/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení úradov práce 29.10.1990
398/1990 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství 28.09.1990
217/1990 Sb. Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství 01.07.1990
2/1988 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 01.02.1988
48/1986 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti státní a místní správy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky 07.04.1986
65/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 15.06.1983
158/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 01.01.1983
66/1959 Sb. Vládní nařízení o zřízení Správy pro rozvoj místního hospodářství 01.11.1959
93/1958 Sb. Vládní nařízení o změnách působnosti v matričních věcech 01.01.1959
88/1951 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950 15.11.1951
61/1949 Sb. Zákon, kterým se upravují některé poměry v oboru stavební obnovy na Slovensku 12.03.1949
88/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují 01.05.1946